เกี่ยวกับเรา | องค์ความรู้ | ถาม-ตอบ | ดาวน์โหลด | ข่าวสาร | แผนผังเว็บไซต์  ค้นหา    
องค์ความรู้

หน้าหลัก > องค์ความรู้
มาตรฐานการจัดประเภทอุตสาหกรรมประเทศไทย (TSIC 2009)
 • การจัดประเภทหน่วยสถิติในกรณีที่ดำเนินกิจกรรมหลายกิจกรรม (ขนาด 202.74 KB) Download Read Online
 • การทาสีเฟอร์นิเจอร์ (ขนาด 50.73 KB) Download Read Online
 • การบริการจัดหาทรัพยากรบุคคลให้กับสถานประกอบการต่างๆ (ขนาด 48.80 KB) Download Read Online
 • การบริการปัดทององค์จัตุคาม (ขนาด 57.77 KB) Download Read Online
 • กิจกรรมการฆ่าการผลิตและการขายเนื้อหมู (ขนาด 62.06 KB) Download Read Online
 • กิจกรรมการทำกับข้าวสำเร็จรูปใส่ถุงขาย (ขนาด 46.07 KB) Download Read Online
 • กิจกรรมการทำเส้นขนมจีนที่บ้านเพื่อส่งจำหน่าย (ขนาด 62.89 KB) Download Read Online
 • กิจกรรมการผลิตอาหารและการบริการอาหารพร้อมบริโภค (ขนาด 74.82 KB) Download Read Online
 • กิจกรรมการบ่มใบยาสูบ (ขนาด 57.33 KB) Download Read Online
 • การขนส่งโดยมอเตอร์ไซค์รับจ้าง (ขนาด 49.36 KB) Download Read Online
 • กิจกรรมการบริการที่พักแรมและกิจกรรมอสังหาริมทรัพย์ (ขนาด 65.03 KB) Download Read Online
 • กิจกรรมการปลูกข้าวโพด (ขนาด 59.40 KB) Download Read Online
 • กิจกรรมการเผาถ่าน (ขนาด 46.86 KB) Download Read Online
 • กิจกรรมนายหน้ารับงานผลิตสินค้ามาจ่ายงานให้กับชาวบ้านในหมู่บ้าน (ขนาด 48.42 KB) Download Read Online
 • กิจกรรมรับทำ พรบ. (ขนาด 59.52 KB) Download Read Online
 • กิจกรรมการจ้างเหมาช่วงโดยได้รับค่าตอบแทนหรือตามสัญญาจ้าง (ขนาด 88.68 KB) Download Read Online
 • การจัดประเภทกิจกรรมการรับจ้างด้านการเกษตร ป่าไม้ และประมง (ขนาด 98.23 KB) Download Read Online
 • กิจกรรมของโรงพยาบาล (ขนาด 73.00 KB) Download Read Online
 • กิจกรรมพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (ขนาด 67.19 KB) Download Read Online
มาตรฐานการจัดประเภทอาชีพตามมาตรฐานสากล (ISCO 08)
 • อาชีพเจ้าของธุรกิจรถเกี่ยวข้าวที่ทำหน้าที่บริหารจัดการเป็นหลัก (ขนาด 67.75 KB) Download Read Online
 • อาชีพเจ้าของร้านขายของชำหรือของเบ็ดเตล็ดที่มีภรรยาหรือลูกช่วยขาย (ขนาด 77.89 KB) Download Read Online
 • อาชีพขายอาหารพร้อมบริโภค (ขนาด 70.47 KB) Download Read Online
 • อาชีพคนทำกับข้าวขาย (ขนาด 67.30 KB) Download Read Online
 • อาชีพเจ้าของกิจการด้านการเกษตร (ขนาด 68.50 KB) Download Read Online
 • อาชีพคนงาน (ขนาด 69.02 KB) Download Read Online
 • อาชีพรับจ้าง (ขนาด 92.39 KB) Download Read Online
 • อาชีพคนงานขนถ่ายสินค้า (ขนาด 88.76 KB) Download Read Online
 • อาชีพผู้ปฏิบัติงานด้านการปลูกพืชแบบผสมผสาน (ขนาด 81.87 KB) Download Read Online
 • อาชีพช่างทำหรือตัดเย็บ และช่างเย็บเสื้อผ้าเครื่องแต่งกายและสิ่งของที่ทำจากสิ่งทอ (ขนาด 72.96 KB) Download Read Online
 • อาชีพสาวยาคูลท์ (ขนาด 57.22 KB) Download Read Online
 • อาชีพเจ้าของกิจการขายสินค้า (ขนาด 61.81 KB) Download Read Online
 • อาชีพรับซื้อผลไม้ (ขนาด 58.28 KB) Download Read Online
 • อาชีพหัวหน้าคุมงาน (Supervisors) (ขนาด 79.01 KB) Download Read Online
หลักการ/กรอบแนวคิด/คำศัพท์ที่ใช้ในการจัดทำมาตรฐาน
 • มาตรฐานการจัดจำแนกสากล (ขนาด 67.08 KB) Download Read Online
 • คำศัพท์ที่ใช้จัดทำมาตรฐาน (ขนาด 110.85 KB) Download Read Online
 • มาตรฐานการจัดประเภทกิจกรรมทางเศรษฐกิจ (ขนาด 141.54 KB) Download Read Online
 • มาตรฐานการจัดประเภทอาชีพตามมาตรฐานสากล (ขนาด 144.50 KB) Download Read Online
 • มาตรฐานการจัดจำแนกสถานภาพการทำงาน (ขนาด 161.37 KB) Download Read Online
 • มาตรฐานการจัดประเภทผลิตภัณฑ์ (ขนาด 253.80 KB) Download Read Online
 • มาตรฐานการจัดจำแนกการศึกษา (ขนาด 180.60 KB) Download Read Online
 • มาตรฐานการจัดจำแนกกิจกรรมการใช้เวลา (ขนาด 547.11 KB) Download Read Online
 • มาตรฐานการจัดจำแนกองค์กรไม่แสวงหากำไรตามวัตถุประสงค์ (ขนาด 82.20 KB) Download Read Online
 • มาตรฐานองค์กรไม่แสวงหากำไรตามกิจกรรมทางเศรษฐกิจ (ขนาด 81.86 KB) Download Read Online
 • มาตรฐานการจัดประเภทกลุ่มอายุตามมาตรฐานสากล (ขนาด 77.90 KB) Download Read Online
 • มาตรฐานการจัดประเภทสาขาสถิติ (ขนาด 77.72 KB) Download Read Online
มาตรฐานการจัดจำแนกสถานภาพการทำงาน
 • การพิจารณาสถานภาพการทำงานโครงการ สรง. (ขนาด 208.84 KB) Download Read Online
การวิเคราะห์ห่วงโซ่คุณค่า การจัดประเภทอุตสาหกรรมตามกิจกรรมทางเศรษฐกิจทุกประเภทตามมาตรฐานสากล
 • การวิเคราะห์ห่วงโซ่คุณค่า
  การจัดประเภทอุตสาหกรรมตามกิจกรรมทางเศรษฐกิจทุกประเภทตามมาตรฐานสากล (ขนาด 476.79 KB) Download Read Online
มาตรฐานสถิติที่จัดทำโดยสำนักงานสถิติแห่งชาติ
 • มาตรฐานสถิติที่จัดทำโดยสำนักงานสถิติแห่งชาติ (ขนาด 48.69 KB) Download Read Online