เกี่ยวกับเรา | องค์ความรู้ | ถาม-ตอบ | ดาวน์โหลด | ข่าวสาร | แผนผังเว็บไซต์  ค้นหา    
มาตรฐานคำจำกัดความ
(Standard Definition)

            การผลิตข้อมูลสถิติจำเป็นต้องกำหนดความหมายหรือคำจำกัดความของคำต่างๆ ที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานเข้าใจและสามารถเก็บรวบรวมข้อมูลได้ถูกต้องตรงตามวัตถุประสงค์ของโครงการ และเพื่อให้ผู้ใช้ข้อมูลทราบถึงขอบเขตความหมายของข้อมูลที่จะนำไปใช้

            ในการจัดทำโครงการสำมะโน/สำรวจของสำนักงานสถิติแห่งชาตินั้น  ได้มีการกำหนดคำจำกัดความที่ใช้ในแต่ละโครงการขึ้น โดยนำคำจำกัดความที่เป็นมาตรฐานสากลและความต้องการของผู้ใช้ข้อมูลมาพิจารณาประกอบกัน ทำให้คำคำเดียวกันในแต่ละโครงการอาจมีความหมายแตกต่างกันไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการหรือความต้องการของผู้ใช้ข้อมูลในโครงการนั้นๆ

            สำนักงานสถิติแห่งชาติจึงเห็นสมควรให้จัดทำมาตรฐานคำจำกัดความขึ้น เพื่อให้การจัดทำโครงการสำมะโน/สำรวจทุกโครงการได้ใช้คำจำกัดความที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน โดยสำนักงานฯ ได้จัดตั้งคณะทำงานย่อยจัดทำมาตรฐานคำจำกัดความขึ้น เพื่อพิจารณากำหนดความหมายหรือคำจำกัดความของคำที่ใช้ในโครงการต่างๆ โดยพิจารณาให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากลและเหมาะสมกับการใช้งานในประเทศไทย เพื่อให้ข้อมูลมีความถูกต้องและสามารถเปรียบเทียบกันได้ทั้งในประเทศและระหว่างประเทศ

            ซึ่งในเว็บไซต์ ได้แบ่งคำจำกัดความ ออกเป็น 2 กลุ่มใหญ่ คือ
            1. คำจำกัดความมาตรฐาน  เป็นคำจำกัดความที่ผ่านการพิจารณาของคณะทำงานย่อยฯ แล้ว (ปัจจุบันอยู่ระหว่างการดำเนินการ)
            2. คำจำกัดความโครงการ  เป็นคำจำกัดความที่ใช้ในแต่ละโครงการ

 

ข้อมูลมาตรฐานคำจำกัดความ