เกี่ยวกับเรา | องค์ความรู้ | ถาม-ตอบ | ดาวน์โหลด | ข่าวสาร | แผนผังเว็บไซต์  ค้นหา    
มาตรฐานการนำเสนอสถิติ
(Statistical Standard Presentation)

            สำนักงานสถิติแห่งชาติเป็นหน่วยงานหลักในการผลิตข้อมูลสถิติพื้นฐานของประเทศ มีการจัดทำโครงการสำมะโนและสำรวจทางสถิติเป็นจำนวนมาก  รวมทั้งมีการวิเคราะห์ข้อมูลสถิติด้านเศรษฐกิจและสังคมอยู่เป็นประจำ  ในการจัดทำรายงานผลการสำมะโน สำรวจ หรือรายงานเชิงวิเคราะห์ เพื่อนำเสนอแก่ผู้ใช้ข้อมูลนั้น มีรูปแบบที่หลากหลาย ซึ่งรูปแบบการนำเสนอในเอกสารรายงานต่างๆ นั้น นับว่ามีความสำคัญอย่างยิ่งในการให้ทั้งข้อมูลสถิติและคำบรรยายเกี่ยวกับข้อมูล (Meta data) แก่ผู้ใช้ข้อมูล

            ดังนั้นเพื่อให้การจัดทำรายงานสถิติมีองค์ประกอบของเนื้อหาและรายละเอียดที่ครบถ้วนสำหรับผู้อ่าน ประกอบกับเพื่อให้มีรูปแบบและวิธีการนำเสนอที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน สำนักงานฯ จึงได้จัดทำมาตรฐานการจัดทำรายงานสถิติ โดยจัดตั้งคณะทำงานมาตรฐานสถิติและคณะทำงานย่อยจัดทำมาตรฐานการจัดทำรายงานสถิติขึ้น เพื่อรับผิดชอบในการดำเนินการ แต่เนื่องจากไม่มีหน่วยงานใดกำหนดรูปแบบการจัดทำรายงานสถิติที่เป็นมาตรฐานสากลไว้ คณะทำงานฯ จึงได้ศึกษาหาข้อมูลเกี่ยวกับการจัดทำรายงานสถิติจากหน่วยงานทั้งในประเทศและต่างประเทศ เพื่อเป็นข้อมูลประกอบในการจัดทำ

            ในการจัดทำมาตรฐานการจัดทำรายงานสถิติฉบับนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ที่เกี่ยวข้องใช้เป็นแนวทางในการกำหนดองค์ประกอบและรายละเอียดของเอกสารรายงานผลการสำมะโน สำรวจ รายงานเชิงวิเคราะห์ และรายงานอื่นๆ โดยสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้ตามเหมาะสม

ข้อมูลมาตรฐานการนำเสนอสถิติ