เกี่ยวกับเรา | องค์ความรู้ | ถาม-ตอบ | ดาวน์โหลด | ข่าวสาร | แผนผังเว็บไซต์  ค้นหา    
ดาวน์โหลด


ดาวน์โหลดเอกสารการจัดจำแนกข้อมูลสถิติ:
 • หนังสือ

  •  "NEW" (ร่าง) แนวทางการจัดทำรายงานสถิติ
   •   แนวทางการจัดทำรายงานสถิติ - ขนาด 1.51 MB Download

  • "NEW" (ร่าง) สัญลักษณ์ในตารางสถิติ
   •   4.2.1 สัญลักษณ์ในตารางสถิติ (Symbols).pdf - ขนาด 3.00 MB Download

  • ** New **
   การจัดประเภทผลิตภัณฑ์กลางประเทศไทย ปี 2563 (Thailand Central Product Classification 2020: TCPC2020)
   •   TCPC2020.pdf - ขนาด 10.81 MB Download

  • **New**
   มาตรฐานการผลิตสถิติ ตัวแปร: สกุลเงิน
   •   currency.pdf - ขนาด 250.65 KB Download

  • "NEW" มาตรฐานการผลิตสถิติ ตัวแปร: เพศ

   •   sex.pdf - ขนาด 720.64 KB Download

  • "NEW" มาตรฐานการผลิตสถิติ ตัวแปร: อายุ

   •   Age.pdf - ขนาด 986.79 KB Download

  • "NEW" มาตรฐานการผลิตสถิติ ตัวแปร: ประเทศ

   •   country.pdf - ขนาด 1.85 MB Download

  • "NEW" มาตรฐานการผลิตสถิติ ตัวแปร: สถานภาพการทำงาน

   •   StatusEmployment.pdf - ขนาด 847.50 KB Download

  • "NEW" มาตรฐานการผลิตสถิติ ตัวแปร: อุตสาหกรรม

   •   Industry.pdf - ขนาด 2.92 MB Download

  • แบบจำลองทั่วไปสำหรับกระบวนงานทางสถิติ (Generic Statistical Business Process Model: GSBPM)
   •   GSBPM_F2564.pdf - ขนาด 1.05 MB Download

  • การจัดประเภทมาตรฐานอุตสาหกรรมประเทศไทย ปี 2552 (ฉบับปรับปรุงโดย สำนักงานสถิติแห่งชาติ) ปรับปรุงครั้งที่ 1
   •   รวมเล่ม TSIC ปรับปรุงครั้งที่ 1 (รวม ปกหนังสือ).pdf - ขนาด 5.94 MB Download

  • มาตรฐานการจัดจำแนกการศึกษา
   •   ISCED-97 ThaiVersion.pdf - ขนาด 2.49 MB Download

  • แนวทางการจัดประเภทสาขาสถิติ (A Guideline for the Classification of Statistics)
   •   ACC.pdf - ขนาด 6.02 MB Download

  • การจัดประเภทอาชีพตามมาตรฐานสากล
   •   ISCO-88.pdf - ขนาด 1.91 MB Download

  • การจัดประเภทอาชีพตามมาตรฐานสากล (ฉบับแปลจาก International Standard Classification of Occupation: ISCO-08)
   •   ISCO-08 ThaiVersion.pdf - ขนาด 8.73 MB Download

  • การจัดประเภทอุตสาหกรรมตามกิจกรรมทางเศรษฐกิจทุกประเภทตามมาตรฐานสากล
   •   ISIC Rev3 ThaiVersion.pdf - ขนาด 1.07 MB Download

  • การจัดประเภทมาตรฐานอุตสาหกรรมประเทศไทย ปี 2552 (ฉบับปรับปรุงโดย สำนักงานสถิติแห่งชาติ)
   •   TSIC 2009 NSO Revised Version.pdf - ขนาด 26.80 MB Download

  • การจัดประเภทผลิตภัณฑ์ตามกิจกรรมทางเศรษฐกิจ ปี 2554 (ฉบับสำนักงานสถิติแห่งชาติ)
   •   CPA 2011 (NSO Verison) - ขนาด 26.89 MB Download

  • มาตรฐานการจัดจำแนกกิจกรรมการใช้เวลาตามสากล
   •   Timeuse_trialversion.pdf - ขนาด 529.49 KB Download

  • ตัวอย่างกิจกรรมทางเศรษฐกิจ ตามการจัดประเภทมาตรฐานอุตสาหกรรมประเทศไทย ปี 2552
   (ฉบับปรับปรุงโดย สำนักงานสถิติแห่งชาติ)
   •   TSICVer.2.pdf - ขนาด 2.55 MB Download

  • ตัวอย่างอาชีพ ตามการจัดประเภทอาชีพตามมาตรฐานสากล
   (ฉบับแปลจาก International Standard Classification of Occupation : ISCO-08)
   •   ตัวอย่างอาชีพ.pdf - ขนาด 14.70 MB Download

  • มาตรฐานการจัดจำแนกสถานภาพการทำงานตามสากล
   •   ICSE.pdf - ขนาด 394.32 KB Download

  • แนวทางการจัดจำแนกสถิติ ( Guideline for Statistical Classification )
   •   คู่มือการจัดจำแนกสถิติ (รวมเล่ม).pdf - ขนาด 1.12 MB Download

  • ตารางเปรียบเทียบการจัดจำแนกค่าใช้จ่ายของครัวเรือนในโครงการสำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน ปี 2558 กับมาตรฐานการจัดจำแนกค่าใช้จ่ายของครัวเรือนเพื่อการบริโภคส่วนบุคคลตามวัตถุประสงค์ (COICOP) 1999
   •   SES2558_COICOP1999.pdf - ขนาด 768.99 KB Download

  • การศึกษาแนวทางการพัฒนาคำนิยามเมืองและชนบทของประเทศไทย
   •   รายงานการศึกษาแนวทางการพัฒนาคำนิยามเมืองและชนบทของประเทศไทย.pdf - ขนาด 2.44 MB Download

 • เอกสารประกอบการบรรยาย

  • เอกสารประกอบการบรรยาย โครงการสำมะโนธุรกิจและอุตสาหกรรม พ.ศ. 2565 (งานนับจดปี 2564)
   กองบริหารจัดเก็บข้อมูลสถิติ
   รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 6-8 เมษายน พ.ศ. 2564
   รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 20-22 เมษายน พ.ศ. 2564
   ณ โรงแรมอมารี ดอนเมือง แอร์พอร์ต กรุงเทพมหานคร
   •   TSIC+2009+NSO+Revised+Version.pdf - ขนาด 26.80 MB Download
   •   TSICVer.2.pdf - ขนาด 2.55 MB Download
   •   TSIC Full.pptx - ขนาด 8.95 MB Download
   •   แบบทดสอบความเข้าใจ TSIC 30 ข้อ.docx - ขนาด 20.92 KB Download
   •   TSIC Full2.pdf - ขนาด 13.39 MB Download

  • เอกสารประกอบการบรรยาย โครงการสำรวจสภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน พ.ศ. 2564
   •   ICSE-93_05.02.21.pdf - ขนาด 373.62 KB Download
   •   ISCO08_05.02.21.pdf - ขนาด 1.66 MB Download
   •   TSIC 05.02.21.pdf - ขนาด 2.02 MB Download

  • การประชุมเชิงปฏิบัติการ National Ocean Accounts Pilot Study: Thailand ครั้งที่ 2/2562  


   •   TSA Table 1-6 ปี 2559 เขต 4.xlsx - ขนาด 37.02 KB Download
   •   บรรยาย IO (15 ตค 62).ppt - ขนาด 1.21 MB Download
   •   Guideline SEEA-TSA Ver1.docx - ขนาด 1,022.07 KB Download
   •   SEEA Use Table(15 Oct 2019).xlsx - ขนาด 33.24 KB Download
   •   Solid waste (15 Oct 2019).xlsx - ขนาด 22.08 KB Download
   •   ppt NSO.pptx - ขนาด 9.89 MB Download
   •   Ocean Accounts Reminder and Updates - ขนาด 3.43 MB Download

  • การจัดประเภทมาตรฐานอุตสาหกรรมประเทศไทย ปี 2552 (ฉบับปรับปรุงโดย สำนักงานสถิติแห่งชาติ)
   •   การจัดประเภทมาตรฐานอุตสาหกรรมปี2552 - ขนาด 22.58 MB Download

  • การประชุมชี้แจงระเบียบวิธีการปฏิบัติงานเก็บรวบรวมข้อมูลรายละเอียด (แจงนับ)
   โครงการสำมะโนธุรกิจและอุตสาหกรรม พ.ศ. 2555
   •   ประชุมชี้แจงโครงการสธอ.2555 - ขนาด 9.17 MB Download

  • มาตรฐานการจัดจำแนกกิจกรรมการใช้เวลาตามสากล
   •   มาตรฐานการจัดจำแนกกิจกรรมการใช้เวลาตามสากล - ขนาด 396.40 KB Download

  • การอบรมโครงการสำมะโนอุตสาหกรรม พ.ศ. 2560
   วันจันทร์ที่ 28 มีนาคม 2559 ที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 


   •   สอ60_อยุธยา Document - ขนาด 7.21 MB Download

  • **NEW**
   เอกสารประกอบการบรรยาย โครงการสำมะโนธุรกิจและอุตสาหกรรม พ.ศ. 2565 (งานแจงนับ)


    
   •   ตารางเปรียบเทียบรหัส TSIC2009-TCPC2020 สอ.65 - ขนาด 35.49 KB Download
   •   ตารางเปรียบเทียบรหัส TCPC2020-TSIC2009 สอ.65 - ขนาด 341.93 KB Download
   •   การจัดประเภทผลิตภัณฑ์กลางประเทศไทย 2563 (Thailand Central Product Classification 2020: TCPC 2020) - ขนาด 11.45 MB Download

 • เอกสารอื่น ๆ

  • **NEW**
   ตารางเปรียบเทียบมาตรฐานการจัดประเภทมาตรฐานอุตสาหกรรม (ISIC Rev.4) และการจัดประเภทผลิตภัณฑ์กลางประเทศไทย 2563 (TCPC 2020)
   •   ตารางเปรียบเทียบ ISIC Rev4 , TCPC2020.xlsx - ขนาด 50.28 KB Download

  • **NEW**
   ตารางเปรียบเทียบมาตรฐานการจัดประเภทผลิตภัณฑ์กลางประเทศไทย 2563 (TCPC 2020) ตามการจัดประเภทมาตรฐานอุตสาหกรรมประเทศไทย ปี 2552 (TSIC 2009 ฉบับสำนักงานสถิติแห่งชาติ) และพิกัดศุลกากร Hamonized System Code : HS 2017 (กรมศุลกากร) 
   •   TCPC 2020, TSIC 2009, HS 2017 - ขนาด 701.71 KB Download

  • รายงานผลการศึกษาโครงการกาหนดแนวทางการติดตามและวัดผลดาเนินงานการระดมทุนที่มีประสิทธิภาพ
   •   รายงานผลการศึกษาโครงการกำหนดแนวทางการติดตามและวัดผล Ffd.pdf - ขนาด 1.77 MB Download

  • รายงานผลการศึกษาการจัดทำข้อมูลเมืองและชนบทประเทศไทยที่สอดคล้องตามมาตรฐานสากล
   •   รายงานผลการศึกษาการจัดทำข้อมูลเมืองและชนบทประเทศไทยที่สอดคล้องตามมาตรฐานสากล.pdf - ขนาด 10.92 MB Download

  • ตารางเปรียบเทียบการจัดประเภทมาตรฐานอุตสาหกรรม  
   •   ISIC Rev 3.0_TSIC 2552.xlsx - ขนาด 60.88 KB Download
   •   TSIC 2552_ISIC rev3.0.xlsx - ขนาด 59.55 KB Download

  • ตารางเปรียบเทียบระหว่างมาตรฐานการจัดประเภทผลิตภัณฑ์ ตามกิจกรรมทางเศรษฐกิจ ปี 2554 (ฉบับสำนักงานสถิติแห่งชาติ)
   และมาตรฐาน CPA 2008, CPC Ver.2 และ HS 2007


   •   table_CPA - ขนาด 1.81 MB Download

  • ตารางเปรียบเทียบระหว่างการจัดจำแนกค่าใช้จ่ายของครัวเรือนในโครงการสำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน ปี 2558 กับมาตรฐานการจัดจำแนกค่าใช้จ่ายเพื่อการบริโภคส่วนบุคคลตามวัตถุประสงค์ (COICOP) 1999
   •   SES2558_COICOP1999.xlsx - ขนาด 37.76 KB Download
   •   COICOP1999_SES2558.xlsx - ขนาด 37.43 KB Download

  • โครงสร้างมาตรฐานการจัดจำแนกข้อมูลสถิติ
   •   การจัดประเภทอาชีพตามมาตรฐานสากล (ISCO - 08) - ขนาด 35.56 KB Download
   •   มาตรฐานการจัดจำแนกสถานภาพการทำงานตามสากล (ICSE - 93) - ขนาด 10.12 KB Download
   •   การจัดประเภทผลิตภัณฑ์ตามกิจกรรมทางเศรษฐกิจ (CPA 2011 NSO Version) - ขนาด 352.88 KB Download
   •   การจัดจำแนกองค์การที่ไม่แสวงหากำไรตามวัตถุประสงค์ (COPNI Rev. 1.0).xlsx - ขนาด 11.35 KB Download
   •   การจัดจำแนกองค์การที่ไม่แสวงหากำไรตามกิจกรรมทางเศรษฐกิจ (ICNPO Rev. 1.0).xlsx - ขนาด 11.51 KB Download
   •   การจัดประเภทสาขาสถิติ (SAC Rev. 1.0).xlsx - ขนาด 11.05 KB Download
   •   International Standard Industrial Classification of All Economic Activities (ISIC Rev. 4).xlsx - ขนาด 34.17 KB Download
   •   การจัดประเภทมาตรฐานอุตสาหกรรมประเทศไทย (TSIC NSO Revised Version 2009).xlsx - ขนาด 69.29 KB Download
   •   มาตรฐานการจัดจำแนกการศึกษา (ISCED 97 (สาขาวิชา)) - ขนาด 11.19 KB Download
   •   มาตรฐานการจัดจำแนกการศึกษา (ISCED 97 (ระดับการศึกษา)) - ขนาด 15.45 KB Download

  • การจัดประเภทมาตรฐานอุตสาหกรรมประเทศไทย ปี 2552 สำหรับใช้ในโครงการสำมะโนธุรกิจและอุตสาหกรรม พ.ศ. 2555 : งานนับจดปี 2554
   •   การจัดประเภทมาตรฐานอุตสาหกรรมประเทศไทยปี2552โครงการสธอ2555:งานนับจดปี2554 - ขนาด 21.24 MB Download

  • การจัดประเภทมาตรฐานอุตสาหกรรมประเทศไทย ปี 2552 ของหน่วยงานราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
   •   การจัดประเภทมาตรฐานอุตสาหกรรมประเทศไทยปี2552ของหน่วยงานราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง - ขนาด 828.47 KB Download

  • การจัดประเภทมาตรฐานอุตสาหกรรม (ประเทศไทย) ฉบับปรับปรุงโดย สำนักงานสถิติแห่งชาติ
   •   การจัดประเภทมาตรฐานอุตสาหกรรม(ประเทศไทย)ฉบับปรับปรุงโดยสำนักงานสถิติแห่งชาติ - ขนาด 2.11 MB Download

  • การจัดประเภทมาตรฐานอาชีพ แปลจาก ISCO-08
   •   การจัดประเภทมาตรฐานอาชีพ ฉบับแปลจาก ISCO-08.pdf - ขนาด 747.27 KB Download

  • การประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง "การจัดทำบัญชีประชาชาติด้านการท่องเที่ยว (Tourism Satellite Account: TSA) และตารางปัจจัยการผลิตและผลผลิตด้านการท่องเที่ยว (Tourism I/O Table)"  
   •   ตารางปัจจัยการผลิตและผลผลิตของประเทศไทย.pdf - ขนาด 960.15 KB Download
   •   ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ.pdf - ขนาด 980.12 KB Download
   •   บรรยาย IO (15 ตค 62).pdf - ขนาด 954.17 KB Download

  • คู่มือการพยากรณ์ย้อนหลัง (Backcasting Handbook)
   •   (Draft) Backcasting Handbook.pdf - ขนาด 791.51 KB Download

  • รายงานการพยากรณ์ย้อนหลังโครงการสำรวจภาวะการทำงานของประชากร
   •   (Draft) Bakcasting LFS report.pdf - ขนาด 5.08 MB Download

ดาวน์โหลดชุดติดตั้งโปรแกรม:
ดาวน์โหลดฐานข้อมูลชุดรหัส: