เกี่ยวกับเรา | องค์ความรู้ | ถาม-ตอบ | ดาวน์โหลด | ข่าวสาร | แผนผังเว็บไซต์  ค้นหา    
มาตรฐานการจัดจำแนกการศึกษา: สาขาวิชา (ISCED 97 (สาขาวิชา))
International Standard Classification of Education 97 (สาขาวิชา)


เอกสารอ้างอิง
International Standard Classification of Education (ISCED 1997) จัดทำโดยองค์การการศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ (UNESCO)

วัตถุประสงค์
1997 ได้จัดจำแนกการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายขึ้นไปออกเป็นกลุ่มสาขาวิชา 8 กลุ่ม (แสดงไว้ในโครงสร้าง) โดยที่แต่ละกลุ่มสาขาวิชาได้จัดจำแนกรายละเอียดเป็นรายสาขาวิชาต่างๆ ไว้ด้วย เพื่อใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับสาขาวิชาของผู้ที่กำลังศึกษาและผู้ที่สำเร็จการศึกษาตั้งแต่ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายเป็นต้นไป ซึ่งจะทำให้ข้อมูลด้านการศึกษามีรายละเอียดครบถ้วนสมบูรณ์ สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้กว้างขวางยิ่งขึ้น เช่น ทำให้สามารถทราบว่าการศึกษาในสาขาวิชาใดบ้างที่เป็นที่สนใจและมีผู้เข้ารับการศึกษามากและสาขาวิชาใดบ้างที่เป็นที่ต้องการของตลาดแรงงาน หรือสาขาวิชาใดบ้างที่มีผู้สำเร็จการศึกษามากกว่า/น้อยกว่าความต้องการของตลาดแรงงาน ซึ่งจะทำให้สามารถนำไปใช้ในการวางแผนการศึกษาให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงานของประเทศ

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
กลุ่มมาตรฐานสถิติ สำนักบริหารจัดการระบบสถิติ
สำนักงานสถิติแห่งชาติ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
หมายเลขโทรศัพท์: 0 2141 7447-9
โทรสาร: 0 2143 8122
e-mail: pstand@nso.go.th

การปรับปรุง
ปีล่าสุด: 2005
ฉบับล่าสุด: 97 (สาขาวิชา)
รายละเอียดการปรับปรุง:

ดัชนี: มี

หน่วยในการจัดจำแนก: สาขาวิชา

โครงสร้างของมาตรฐานการจัดจำแนกการศึกษา: สาขาวิชา
ระดับที่ 1: กลุ่มสาขาวิชา แทนด้วย ตัวเลขคือ 9
ระดับที่ 2: สาขาวิชา แทนด้วย ตัวเลขคือ 99