เกี่ยวกับเรา | องค์ความรู้ | ถาม-ตอบ | ดาวน์โหลด | ข่าวสาร | แผนผังเว็บไซต์  ค้นหา    
โครงการ: สำรวจข้อมูลเกี่ยวกับเด็กและเยาวชน ปี 2540

หน้าหลัก > มาตรฐานคำจำกัดความ > โครงการ > สำรวจข้อมูลเกี่ยวกับเด็กและเยาวชน > สำรวจข้อมูลเกี่ยวกับเด็กและเยาวชน ปี 2540

คำจำกัดความโครงการ: ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการศึกษา
ความหมาย:
        หมายถึง ค่าใช้จ่ายที่ต้องจ่ายเพื่อการศึกษาตลอดปีการศึกษา 2539 โดยรวมถึง
            1. ค่าธรรมเนียมการศึกษา หมายถึง ค่าเล่าเรียน ค่าหน่วยกิต ค่าธรรมเนียมแรกเข้า (ค่าลงทะเบียน นักเรียน นักศึกษา) ค่าบำรุงห้องสมุด ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ ค่าบำรุงกีฬา ค่าบำรุงห้องพยาบาล และค่าเวชภัณฑ์ ซึ่งทางโรงเรียนหรือสถานศึกษาเรียกเก็บจากผู้เรียนเป็นประจำทุกปี
            2. ค่าเครื่องเขียน อุปกรณ์การเรียน และหนังสือ หมายถึง จำนวนเงินที่จ่ายเพื่อซื้ออุปกรณ์ที่ใช้ในการขีดเขียนและซื้อหนังสือที่จำเป็นในการศึกษา รวมทั้งกระเป๋าใส่หนังสือเรียนด้วย
            3. ค่าเครื่องแต่งกายสำหรับไปโรงเรียน หมายถึง เงินค่าเครื่องแต่งกายตามระเบียบที่สถาบันศึกษากำหนดไว้ หรือค่าเครื่องแต่งกายอื่นๆ ที่ใช้สวมใส่ไปโรงเรียนตามปกติประจำทุกวัน เช่น ชุดยุวกาชาด เนตรนารี ลูกเสือ ชุกพละศึกษา รวมทั้งค่ารองเท้านักเรียนและถุงเท้านักเรียนด้วย
            4. ค่าพาหนะโดยสาร หมายถึง เงินที่จ่ายเป็นค่าพาหนะโดยสารเป็นปกติระหว่างที่อยู่อาศัยกับสถานศึกษา ถ้าใช้พาหนะส่วนตัวในการเดินทาง จะประมาณจากค่าใช้จ่ายที่ต้องจ่าย
            5. ค่าอาหารรับประทานนอกบ้าน หมายถึง จำนวนเงินซึ่งผู้กำลังเรียนอยู่ จ่ายเป็นค่าอาหารในช่วงเวลา ที่ไปเรียนหนังสือประจำวันโดยปกติ ได้แก่ อาหารมื้อกลางวัน หรืออาจเป็นอาหารมื้ออื่นที่บุคคลนั้นจ่ายนอกบ้านด้วยตนเอง รวมทั้งค่าอาหารที่ผู้กำลังเรียนจ่ายให้กับโรงเรียนโดยไม่ได้อยู่หอพักของโรงเรียนด้วย
            6. ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวกับการศึกษา ได้แก่ เงินกินเปล่า เงินที่จ่ายเป็นค่าบำรุงพิเศษ ซึ่งไม่รวมอยู่ใน ข้อ 1 (ค่าธรรมเนียมการศึกษา) ค่าอุปกรณ์การฝีมือ อุปกรณ์การทดลองวิทยาศาสตร์ ค่าใช้จ่ายสำหรับไปทัศนศึกษา การเข้าค่ายลูกเสือ เนตรนารี การทำกิจกรรมพิเศษ ค่าเรียนพิเศษ ค่ารถไปห้องสมุด หรือกรณีที่นักเรียน/นักศึกษา อาศัยอยู่ในหอพักหรือบ้านของผู้อื่น และต้องจ่ายค่าที่พักและอาหาร เหล่านี้เป็นค่าใช้จ่ายในหมวดค่าใช้จ่ายอื่นๆ ด้วย
ข้อแตกต่างจากคำมาตรฐาน:
-
รายการที่ 1-17 จาก 17