คู่มือการใช้งานเว็บไซต์ระบบการค้นหารหัสข้อมูลมาตรฐานสถิติ

สำนักงานสถิติแห่งชาติ

 

 

 

 

 

 

 

 


สารบัญ  

ระบบการค้นหารหัสข้อมูลมาตรฐาน. 3

ผู้ใช้งานทั่วไป. 3

การเข้าใช้งานระบบการค้นหารหัสข้อมูลมาตรฐาน. 3

การย่อ/ขยาย หมวดหมู่ของข้อมูล. 3

การดูคำอธิบายหมวดหมู่ของข้อมูล. 5

การดูดัชนีตัวอย่างของหมวดหมู่ข้อมูล. 6

การพิมพ์หน้าเอกสาร. 7

การค้นหาข้อมูล. 8

ค้นหาทั่วไป. 8

การคัดกรองผลการค้นหา. 9

การแสดงตำแหน่งของผลลัพธ์การค้นหา. 10

ค้นหาแบบละเอียด. 12

ดาวน์โหลดข้อมูล. 13

ดาวน์โหลดชุดติดตั้งโปรแกรม. 13

ดาวน์โหลดฐานข้อมูลชุดรหัส. 14

ช่วยเหลือ. 15


ระบบการค้นหารหัสข้อมูลมาตรฐาน

คู่มือการใช้งานระบบการค้นหารหัสข้อมูลมาตรฐานฉบับนี้ จัดทำขึ้นสำหรับใช้อธิบายถึงการใช้งานเบื้องต้นของระบบสืบค้นข้อมูลรหัสมาตรฐานของสำนักงานสถิติแห่งชาติ ตามโครงการพัฒนาคุณภาพการลงรหัสข้อมูลของผู้ย้ายถิ่นในโครงการสำมะโนประชากรและเคหะ พ.ศ.2553 โดยระบบนี้จะแบ่งการใช้งานออกเป็น 2 ส่วนคือ ส่วนของผู้ใช้งานทั่วไป และส่วนของผู้ดูแลระบบ

ผู้ใช้งานทั่วไป

ในส่วนของผู้ใช้งานทั่วไปจะสามารถทำการค้นหาข้อมูล, ดาวน์โหลดชุดติดตั้งโปรแกรม, ดาวน์โหลดฐานข้อมูลชุดรหัส และ มีคู่มือการใช้งานระบบการค้นหารหัสข้อมูลมาตราฐาน ซึ่งสามารถอ่านวิธีใช้งานได้จากเวปไซต์ได้เลย

การเข้าใช้งานระบบการค้นหารหัสข้อมูลมาตรฐาน

ผู้ใช้งานสามารถทำการเข้าสู่ระบบการค้นหารหัสข้อมูลมาตราฐานได้โดยการเข้าไปที่เมนู มาตรฐานการจัดจำแนกข้อมูลสถิติ > ระบบค้นหารหัส หรือที่ URL http://statstd.nso.go.th/classification/search.aspx แล้วจะเข้าสู่หน้าเวปไซต์ดังภาพที่ 1

 

ภาพที่ 1

การย่อ/ขยาย หมวดหมู่ของข้อมูล

            ผู้ใช้งานสามารถทำการย่อ/ขยายผังของหมวดหมู่ข้อมูลโดยการคลิกที่  เพื่อขยาย และ  เพื่อย่อ ดังภาพที่ 2

 

ภาพที่ 2


การดูคำอธิบายหมวดหมู่ของข้อมูล

            โดยปกติแล้วเมื่อผู้ใช้งานทำการเลือกหมวดหมู่จากทางซ้ายมือแล้ว ด้านขวาจะเป็นดัชนีตัวอย่าง ซึ่งหากผู้ใช้งานต้องการดูคำอธิบายของหัวข้อนั้น ๆ สามารถทำได้โดยการคลิกที่ปุ่ม  เพื่อดูรายละเอียด ซึ่งเมื่อคลิกแล้วจะได้ผลลัพธ์ดังภาพที่ 3

 

ภาพที่ 3

 


การดูดัชนีตัวอย่างของหมวดหมู่ข้อมูล

            หากผู้ใช้งานกำลังดูคำอธิบายของหัวข้อใด ๆ อยู่แล้วต้องการเปลี่ยนกลับมาดูดัชนีตัวอย่าง ให้ผู้ใช้งานคลิกที่ปุ่ม  เพื่อเปลี่ยนกลับมาเป็นดังเดิมดังภาพที่ 4

 

ภาพที่ 4

 


การพิมพ์หน้าเอกสาร

            การสั่งพิมพ์หน้าเอกสารนั้นสามารถสั่งพิมพ์ได้ทั้งแบบรายละเอียดและแบบดัชนีโดยให้ผู้ใช้งานคลิกที่   หลังจากนั้นจะมีหน้าต่างใหม่ขึ้นมาดังภาพที่ 5 เพื่อให้ผู้ใช้งานสั่งพิมพ์ได้จาก Browser ที่ใช้อยู่

 

 

ภาพที่ 5

 


การค้นหาข้อมูล

            นอกจากการดูรายการที่แสดงไว้ทั้งหมดแล้ว ผู้ใช้งานยังสามารถทำการค้นหาข้อมูลที่ต้องการได้ เพื่อความสะดวกและรวดเร็วในการค้นหาข้อมูล โดยการค้นหาข้อมูลนั้นจะแบ่งออกเป็น 2 ส่วนใหญ่ๆ คือการค้นหาแบบทั่วไป และการค้นหาแบบละเอียด

ค้นหาทั่วไป

            ในการค้นหาข้อมูลแบบทั่วไปผู้ใช้งานสามารถทำการค้นหาข้อมูลได้ที่หน้าแสดงข้อมูลโดยในส่วนการค้นหาข้อมูลจะอยู่ในตำแหน่งบนของการแสดงผลข้อมูล ดังภาพที่ 6


ภาพที่ 6

โดยในแต่ละส่วนของเครื่องมือในการค้นหามีรายละเอียดดังนี้

1. ชุดรหัส ในส่วนนี้ผู้ใช้งานต้องกำหนดชุดรหัสของข้อมูลที่ต้องการค้นหาโดยการคลิกที่ชื่อรหัสและเลือกชุดรหัสที่แสดงออกมาดังภาพที่ 7

 

ภาพที่ 7

 

2. รหัสหรือคำที่ต้องการค้นหา ผู้ใช้งานสามารถระบุเลขรหัส หรือ คำที่ต้องการค้นหาได้ที่ตำแหน่งนี้

 

3. ตัวกรองหมวดหมู่ ผู้ใช้งานสามารถเพิ่มการกรองข้อมูลที่ต้องการค้นหาได้โดยการคลิกเลือกระดับการกรองดังภาพที่ 8

 

ภาพที่ 8

 

 

4. ค้นหาจากรายละเอียด ผู้ใช้งานสามารถค้นหาข้อความจากรายละเอียดได้โดยการคลิกที่

 

5. ปุ่มค้นหา หลังจากที่ระบุการค้นหาจากข้อ 1-4 เรียบร้อยแล้ว ผู้ใช้งานสามารถสั่งให้ระบบสืบค้นทำการค้นหาข้อมูลได้โดยการกดที่แป้นพิมพ์ Enter หรือคลิกที่ปุ่ม  เพื่อสั่งให้ระบบสืบค้นทำงาน


การคัดกรองผลการค้นหา

            หลังจากการแสดงผลลัพธ์ที่ได้จากการค้นหาแล้ว หากผลลัพธ์ที่ได้มีมาก ผู้ใช้งานสามารถทำการคัดกรองข้อมูลที่ค้นหาเจอได้ด้วยการคลิกที่  จากทางหมวดหมู่ของผลลัพท์ทางด้านซ้ายมือเพื่อให้เป็น  แล้วผลลัพธ์จากการค้นหาจะถูกกรองออกไป โดยสามารถเปรียบเทียบก่อนและหลังการกรอง จากภาพที่ 9 และ 10

 

ภาพที่ 9

 

ภาพที่ 10

 


การแสดงตำแหน่งของผลลัพธ์การค้นหา

            หลังจากการแสดงผลลัพธ์ที่ได้จากการค้นหาแล้ว หากผู้ใช้งานต้องการทราบตำแหน่งที่อยู่ของข้อมูลนั้น สามารถแสดงตำแหน่งได้ 2 วิธีคือ

แสดงเฉพาะหัวข้อที่มีผลลัพธ์

            เป็นการแสดงตำแหน่งที่ผลลัพธ์นั้นตั้งอยู่ โดยการคลิกที่  หลังผลการค้นหา จากนั้นจะได้ผลลัพธ์ดังภาพที่ 11

 

ภาพที่ 11

 


แสดงตำแหน่งของผลลัพธ์และตำแหน่งใกล้เคียง

            เป็นการแสดงตำแหน่งที่ผลลัพธ์นั้นตั้งอยู่และหมวดหมู่ทั้งหมด เพื่อให้สามารถดูหัวข้อใกล้เคียงได้ โดยการคลิกที่  หลังผลการค้นหา หลังจากนั้นจะได้ตำแหน่งดังภาพที่ 12

 

ภาพที่ 12


ค้นหาแบบละเอียด

            ในส่วนการค้นหาแบบละเอียดนั้น ในส่วนการค้นหาผู้ใช้งานจะสามารถระบุส่วนของการค้นหาได้ละเอียดมากขึ้น ทำให้ข้อมูลที่ค้นหาได้มีความถูกต้องและแม่นยำมากขึ้น โดยการใช้งานการค้นหาแบบละเอียดนั้น ผู้ใช้งานสามารถเรียกใช้งานได้โดยการคลิกที่  แล้วหน้าต่างการแสดงผลจะเปลี่ยนไปเป็นดังภาพที่ 13

 

ภาพที่ 13

 

 

1. รหัส เป็นส่วนการระบุรหัสของข้อมูลที่ต้องการค้นหา โดยในส่วนนี้สามารถใส่รหัสได้ทั้งแบบระบุครบ เช่น “02400” และ สามารถใส่แค่เลขหน้าของชุดรหัส เช่น “0”

2. หัวข้อ เป็นส่วนที่ใช้ระบุคำที่ต้องการค้นหา เช่น “ป่าไม้”

3. คำอธิบาย เป็นส่วนการระบุข้อความที่อยู่ในคำอธิบายของข้อมูลที่ต้องการค้นหา เช่น “ทรัพยากร”

4. ค้นหาใน เป็นส่วนการระบุว่าข้อมูลที่ต้องการค้นหาอยู่ในหมวดหมู่ใด โดยค่าเริ่มต้นเป็นข้อมูลที่อยู่ใน “ตัวอย่าง” ซึ่งผู้ใช้งานสามารถปรับเปลี่ยนได้โดยการคลิกเลือกที่ส่วนนี้

5. ปุ่มค้นหา หลังจากที่ระบุการค้นหาจากข้อ 1-4 เรียบร้อยแล้ว ผู้ใช้งานสามารถสั่งให้ระบบสืบค้นทำการค้นหาข้อมูลได้โดยการกดที่แป้นพิมพ์ Enter หรือคลิกที่ปุ่ม  เพื่อสั่งให้ระบบสืบค้นทำงาน

 


ดาวน์โหลดข้อมูล

            ผู้ใช้งานสามารถทำการดาวน์โหลดชุดติดตั้งโปรแกรม และฐานข้อมูลชุดรหัสได้โดยการคลิกที่เมนู  แล้วจะพบกับหน้าการดาวน์โหลดข้อมูลดังภาพที่ 14

 

ภาพที่ 14

 

ดาวน์โหลดชุดติดตั้งโปรแกรม

ผู้ใช้งานสามารถเลือกดาวน์โหลดโปรแกรมสืบค้นข้อมูลรหัสมาตรฐานของสำนักงานสถิติแห่งชาติได้ 2 แบบ คือ

  1. ชุดอัพเดตสำหรับผู้ที่เคยติดตั้งโปรแกรมไว้แล้ว เหมาะสำหรับผู้ที่ติดตั้งโปรแกรมไว้แล้วและไม่ต้องการดาวน์โหลดชุดติดตั้งใหม่ทั้งหมด
  2. ชุดติดตั้งตัวเต็มสำหรับผู้ติดตั้งโปรแกรมเป็นครั้งแรก สำหรับผู้ที่ไม่เคยติดตั้งโปรแกรมมาก่อน หรือติดตั้งไว้แล้วและสะดวกในการดาวน์โหลดชุดติดตั้งตัวเต็ม

เมื่อคลิกที่ลิงค์ดาวน์โหลดจะปรากฏหน้าจอดังภาพที่ 15

 

ภาพที่ 15

            โดยไฟล์ที่ทำการดาวน์โหลดจะอยู่ในรูปแบบไฟล์บีบอัด (Zip File) ซึ่งหลังจากดาวน์โหลดเสร็จแล้วผู้ใช้งานต้องทำการขยายไฟล์ (UnZip) ออกมาก่อนถึงจะดำเนินการติดตั้งตามปกติได้ ดังภาพที่ 16

ภาพที่ 16

ดาวน์โหลดฐานข้อมูลชุดรหัส

            ผู้ใช้งานสามารถดาวน์โหลดฐานข้อมูลชุดรหัสได้โดยการเลือกคลิกที่ชื่อชุดรหัสฐานข้อมูลที่ต้องการดาวน์โหลด ดังภาพที่ 17

ภาพที่ 17

 

            โดยไฟล์ที่ทำการดาวน์โหลดจะอยู่ในรูปแบบ .Dat ซึ่งหลังจากดาวน์โหลดเสร็จแล้วผู้ใช้งานสามารถนำไปใช้งานต่อได้ทันที ดังภาพที่ 18

ภาพที่ 18


ช่วยเหลือ

            ผู้ใช้งานสามารถอ่านวิธีการใช้งานระบบการค้นหารหัสข้อมูลมาตรฐานได้โดยการคลิกที่เมนู  และจะเห็นหน้าต่างวิธีการใช้งานระบบการค้นหารหัสข้อมูลมาตรฐาน ดังภาพที่ 19

 

 

ภาพที่ 19

 

 

ระบบการค้นหารหัสข้อมูลมาตรฐาน | ดาวน์โหลดข้อมูล | ช่วยเหลือ

สงวนลิขสิทธิ์ 2555 โดย สำนักงานสถิติแห่งชาติ Powered by ไทยเควสท์