มาตรฐานสถิติ

        ระบบสถิติของประเทศไทยมีลักษณะเป็นแบบกระจายงาน กล่าวคือแต่ละหน่วยงานสามารถผลิตข้อมูลสถิติภายใต้ความต้องการของตนเองได้   ไม่ว่าจะเป็นสถิติจากงานทะเบียน    สถิติจากการสำรวจหรือสำมะโน   โดยมีสำนักงานสถิติแห่งชาติเป็นหน่วยงานกลางในการบริหารจัดการระบบสถิติดังกล่าว
        สำนักงานสถิติแห่งชาติ ในฐานะเป็นหน่วยงานกลางของรัฐในการดำเนินการเกี่ยวกับสถิติ ทั้งในบทบาทของการจัดระบบบริหารสถิติของประเทศให้มีประสิทธิภาพ และเป็นหน่วยงานหลักในการผลิตข้อมูลสถิติที่สำคัญเพื่อติดตาม ประเมินผล และสนับสนุนการดำเนินการตามนโยบายและแผนงานของรัฐ  กลไกหนึ่งที่สำคัญในการขับเคลื่อนบทบาทดังกล่าวไปสู่ความสำเร็จคือ “มาตรฐานสถิติ” ที่เป็นเสมือน “โครงสร้างหลัก” ของการผลิตสถิติเพื่อนำไปสู่การแบ่งปันข้อมูลเพื่อการใช้งานร่วมกัน เกิดการเชื่อมโยงและบูรณาการสถิติของประเทศ  ถึงแม้ว่าจะเป็นสถิติที่ผลิตจากหน่วยงานที่ต่างกันหรือจัดทำขึ้นในคาบเวลาที่ต่างกัน

        ดังนั้น มาตรฐานสถิติจึงเป็นอีกหนึ่งภารกิจของสำนักงานสถิติแห่งชาติ ที่จะต้องสอดประสานความร่วมมือกับหน่วยสถิติของภาครัฐ ในการเร่งพัฒนางานด้านมาตรฐานสถิติและผลักดันสู่การเป็นศูนย์กลางด้านมาตรฐานสถิติของประเทศเพื่อสนับสนุนงานผลิตสถิติทางการ รวมถึงพัฒนา  ส่งเสริม  และเผยแพร่ให้เกิดการบูรณาการสถิติของหน่วยงานภาครัฐอย่างแท้จริง