แบบสอบถามความพึงพอใจที่มีต่อเว็บไซต์มาตรฐานสถิติ
กลุ่มมาตรฐานสถิติ  สำนักงานสถิติแห่งชาติ

ขอต้อนรับสู่แบบสอบถามออนไลน์สำหรับผู้ใช้บริการ เพื่อการพัฒนาการให้บริการเว็บไซต์ สำนักงานสถิติแห่งชาติ ใคร่ขอรบกวนเวลาอันมีค่าของท่านเพื่อตอบแบบสำรวจความคิดเห็นเกี่ยวกับความพึงพอใจในการใช้งานเว็บไซต์ โดยข้อมูลของท่านจะถูกเก็บเป็นความลับและจะไม่มีการเปิดเผยใดๆ ต่อสาธารณชน สำนักงานสถิติแห่งชาติ ขอแสดงความขอบคุณที่ท่านสละเวลาอันมีค่าในการตอบแบบสำรวจความคิดเห็นนี้

ข้อมูลทั่วไป
1. สถานะ  


2. ความถี่การใช้  


3. ท่านรู้จักเว็บไซต์นี้ได้อย่างไร
 
ความพึงพอใจการใช้งานเว็บไซต์
4. ความถูกต้องและครบถ้วนของข้อมูล  
5. ความเป็นประโยชน์ของข้อมูลและตรงตามความต้องการของผู้ใช้  
6. ความสะดวกรวดเร็วในการเข้าถึงข้อมูล  
7. ความรวดเร็วในการดาวน์โหลดข้อมูล  
8. ความง่าย (user friendly) ต่อการใช้งานบนเว็บไซต์  
9. ความเหมาะสมของสีและตัวอักษร  
10. ความต่อเนื่องในการจัดหมวดหมู่และการเรียงลำดับเนื้อหา  
11. ความรวดเร็วในการแสดงภาพและข้อมูลบนเว็บไซต์  
12. ความรวดเร็วในการให้บริการและแก้ไขปัญหาของผู้ดูแลระบบ  
13. ความพึงพอใจโดยรวมต่อการใช้งานบนเว็บไซต์  
14. ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะอื่นๆ