เกี่ยวกับเรา | องค์ความรู้ | ถาม-ตอบ | ดาวน์โหลด | ข่าวสาร | แผนผังเว็บไซต์  ค้นหา    
ดาวน์โหลด

หน้าหลัก > ดาวน์โหลด

ดาวน์โหลดเอกสาร:
 • หนังสือ

  • มาตรฐานการจัดจำแนกการศึกษา
   •   ISCED-97 ThaiVersion.pdf - ขนาด 2.49 MB Download

  • แนวทางการจัดประเภทสาขาสถิติ (A Guideline for the Classification of Statistics)
   •   ACC.pdf - ขนาด 6.02 MB Download

  • การจัดประเภทอาชีพตามมาตรฐานสากล
   •   ISCO-88.pdf - ขนาด 1.91 MB Download

  • การจัดประเภทอาชีพตามมาตรฐานสากล (ฉบับแปลจาก International Standard Classification of Occupation: ISCO-08)
   •   ISCO-08 ThaiVersion.pdf - ขนาด 8.73 MB Download

  • การจัดประเภทอุตสาหกรรมตามกิจกรรมทางเศรษฐกิจทุกประเภทตามมาตรฐานสากล
   •   ISIC Rev3 ThaiVersion.pdf - ขนาด 1.07 MB Download

  • การจัดประเภทมาตรฐานอุตสาหกรรมประเทศไทย ปี 2552 (ฉบับปรับปรุงโดย สำนักงานสถิติแห่งชาติ)
   •   TSIC 2009 NSO Revised Version.pdf - ขนาด 26.80 MB Download

  • การจัดประเภทผลิตภัณฑ์ตามกิจกรรมทางเศรษฐกิจ ปี 2554 (ฉบับสำนักงานสถิติแห่งชาติ)
   •   CPA 2011 (NSO Verison) - ขนาด 26.89 MB Download

  • ตัวอย่างกิจกรรมทางเศรษฐกิจ ตามการจัดประเภทมาตรฐานอุตสาหกรรมประเทศไทย ปี 2552
   (ฉบับปรับปรุงโดย สำนักงานสถิติแห่งชาติ)
   •   ตัวอย่างกิจกรรมทางเศรษฐกิจ.pdf - ขนาด 26.89 MB Download

  • ตัวอย่างอาชีพ ตามการจัดประเภทอาชีพตามมาตรฐานสากล
   (ฉบับแปลจาก International Standard Classification of Occupation : ISCO-08)
   •   ตัวอย่างอาชีพ.pdf - ขนาด 14.70 MB Download

  • มาตรฐานการจัดจำแนกกิจกรรมการใช้เวลาตามสากล
   •   Timeuse_trialversion.pdf - ขนาด 529.49 KB Download

  • มาตรฐานการจัดจำแนกสถานภาพการทำงานตามสากล
   •   ICSE.pdf - ขนาด 394.32 KB Download

  • แนวทางการจัดทำรายงานสถิติ ปี 2559
   •   report2559.pdf - ขนาด 28.29 MB Download

  • มาตรฐานการจัดทำรายงานสถิติ
   •   report2547.pdf - ขนาด 1.77 MB Download

 • เอกสารประกอบการบรรยาย

  • การประชุมชี้แจงระเบียบวิธีการปฏิบัติงานเก็บรวบรวมข้อมูลรายละเอียด (แจงนับ)
   โครงการสำมะโนธุรกิจและอุตสาหกรรม พ.ศ. 2555
   •   ประชุมชี้แจงโครงการสธอ.2555 - ขนาด 9.17 MB Download

  • การจัดประเภทมาตรฐานอุตสาหกรรมประเทศไทย ปี 2552 (ฉบับปรับปรุงโดย สำนักงานสถิติแห่งชาติ)
   •   การจัดประเภทมาตรฐานอุตสาหกรรมปี2552 - ขนาด 22.58 MB Download

  • มาตรฐานการจัดจำแนกกิจกรรมการใช้เวลาตามสากล
   •   มาตรฐานการจัดจำแนกกิจกรรมการใช้เวลาตามสากล - ขนาด 396.40 KB Download

  • การอบรมโครงการสำมะโนอุตสาหกรรม พ.ศ. 2560
   วันจันทร์ที่ 28 มีนาคม 2559 ที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 


   •   สอ60_อยุธยา Document - ขนาด 7.21 MB Download

 • เอกสารอื่น ๆ

  • ตารางเปรียบเทียบการจัดประเภทมาตรฐานอุตสาหกรรม  
   •   ISIC Rev 3.0_TSIC 2552.xlsx - ขนาด 60.88 KB Download
   •   TSIC 2552_ISIC rev3.0.xlsx - ขนาด 59.55 KB Download

  • ตารางเปรียบเทียบระหว่างมาตรฐานการจัดประเภทผลิตภัณฑ์ ตามกิจกรรมทางเศรษฐกิจ ปี 2554 (ฉบับสำนักงานสถิติแห่งชาติ)
   และมาตรฐาน CPA 2008, CPC Ver.2 และ HS 2007


   •   table_CPA - ขนาด 1.81 MB Download

  • โครงสร้างมาตรฐานการจัดจำแนกข้อมูลสถิติ
   •   การจัดประเภทมาตรฐานอุตสาหกรรมประเทศไทย (TSIC NSO Revised Version 2009) - ขนาด 82.35 KB Download
   •   การจัดประเภทอาชีพตามมาตรฐานสากล (ISCO - 08) - ขนาด 35.56 KB Download
   •   มาตรฐานการจัดจำแนกสถานภาพการทำงานตามสากล (ICSE - 93) - ขนาด 10.12 KB Download
   •   มาตรฐานการจัดจำแนกการศึกษา (ISCED 97 (ระดับการศึกษา)) - ขนาด 11.07 KB Download
   •   มาตรฐานการจัดจำแนกการศึกษา (ISCED 97 (สาขาวิชา)) - ขนาด 15.48 KB Download
   •   การจัดประเภทผลิตภัณฑ์ตามกิจกรรมทางเศรษฐกิจ (CPA 2011 NSO Version) - ขนาด 352.88 KB Download
   •   การจัดจำแนกองค์การที่ไม่แสวงหากำไรตามวัตถุประสงค์ (COPNI Rev. 1.0).xlsx - ขนาด 11.35 KB Download
   •   การจัดจำแนกองค์การที่ไม่แสวงหากำไรตามกิจกรรมทางเศรษฐกิจ (ICNPO Rev. 1.0).xlsx - ขนาด 11.51 KB Download
   •   การจัดประเภทสาขาสถิติ (SAC Rev. 1.0).xlsx - ขนาด 11.05 KB Download
   •   International Standard Industrial Classification of All Economic Activities (ISIC Rev. 4).xlsx - ขนาด 34.17 KB Download

  • การจัดประเภทมาตรฐานอุตสาหกรรมประเทศไทย ปี 2552 สำหรับใช้ในโครงการสำมะโนธุรกิจและอุตสาหกรรม พ.ศ. 2555 : งานนับจดปี 2554
   •   การจัดประเภทมาตรฐานอุตสาหกรรมประเทศไทยปี2552โครงการสธอ2555:งานนับจดปี2554 - ขนาด 21.24 MB Download

  • การจัดประเภทมาตรฐานอุตสาหกรรมประเทศไทย ปี 2552 ของหน่วยงานราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
   •   การจัดประเภทมาตรฐานอุตสาหกรรมประเทศไทยปี2552ของหน่วยงานราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง - ขนาด 828.47 KB Download

  • การจัดประเภทมาตรฐานอุตสาหกรรม (ประเทศไทย) ฉบับปรับปรุงโดย สำนักงานสถิติแห่งชาติ
   •   การจัดประเภทมาตรฐานอุตสาหกรรม(ประเทศไทย)ฉบับปรับปรุงโดยสำนักงานสถิติแห่งชาติ - ขนาด 2.11 MB Download

  • การจัดประเภทมาตรฐานอาชีพ แปลจาก ISCO-08
   •   การจัดประเภทมาตรฐานอาชีพ ฉบับแปลจาก ISCO-08.pdf - ขนาด 747.27 KB Download

ดาวน์โหลดชุดติดตั้งโปรแกรม:
ดาวน์โหลดฐานข้อมูลชุดรหัส: