เกี่ยวกับเรา | องค์ความรู้ | ถาม-ตอบ | ดาวน์โหลด | ข่าวสาร | แผนผังเว็บไซต์  ค้นหา    
โครงสร้างของการจัดประเภทผลิตภัณฑ์ตามกิจกรรมทางเศรษฐกิจ (CPA 1996)

โครงสร้าง Classification คำอธิบาย ดูรายละเอียดรหัสจัดจำแนก
Skip Navigation Links.
ประเภท A     ผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร การล่าสัตว์ และการป่าไม้
ประเภท B     ปลาและผลิตภัณฑ์อื่นๆ จากการประมง รวมทั้งการบริการที่เกี่ยวข้องกับการประมง
ประเภท C     ผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการทำเหมืองแร่และเหมืองหิน
ประเภท D     ผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการผลิต
ประเภท E     พลังงานไฟฟ้า ก๊าซ ไอน้ำ และน้ำร้อน
ประเภท F     งานก่อสร้าง
ประเภท G     การบริการขายส่ง ขายปลีก การบริการซ่อมแซมยานยนต์ รถจักรยานยนต์ ของใช้ส่วนบุคคลและของใช้ในครัวเรือน
ประเภท H     การบริการโรงแรมและภัตตาคาร
ประเภท I     การบริการขนส่ง สถานที่เก็บสินค้า และการคมนาคม
ประเภท J     การบริการเป็นตัวกลางทางการเงิน
ประเภท K     การบริการด้านอสังหาริมทรัพย์ การบริการให้เช่า และการบริการทางธุรกิจ
ประเภท L     การบริการบริหารราชการและการป้องกันประเทศ รวมทั้งการบริการประกันสังคมภาคบังคับ
ประเภท M     การบริการด้านการศึกษา
ประเภท N     การบริการด้านสุขภาพและการบริการงานสังคมสงเคราะห์
ประเภท O     การบริการชุมชน สังคม และการบริการส่วนบุคคลอื่นๆ
หมวด 90     การบริการกำจัดสิ่งปฏิกูลและขยะ การสุขาภิบาล และการบริการที่คล้ายกัน
หมวด 91     การบริการขององค์กรสมาชิก ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น
หมู่ 91.1     การบริการขององค์กรทางธุรกิจ องค์กรนายจ้าง และองค์กรทางวิชาชีพ
หมู่ 91.2     การบริการของสหภาพแรงงาน
หมู่ 91.3     การบริการขององค์กรสมาชิกอื่นๆ
หมู่ย่อย 91.31     การบริการทางศาสนา
หมู่ย่อย 91.32     การบริการขององค์กรทางการเมือง
รายการ 91.32.1     การบริการขององค์กรทางการเมือง
รายการย่อย 91.32.10     การบริการขององค์กรทางการเมือง
หมู่ย่อย 91.33     การบริการขององค์กรสมาชิกอื่นๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น
หมวด 92     การบริการด้านนันทนาการ วัฒนธรรม และการกีฬา
หมวด 93     การบริการอื่นๆ
ประเภท P     ลูกจ้างในครัวเรือนส่วนบุคคล
ประเภท Q     การบริการที่ดำเนินการโดยองค์การระหว่างประเทศ องค์การต่างประเทศอื่นๆ และสมาชิก
พิมพ์หน้าเอกสาร

91.32.10 : การบริการขององค์กรทางการเมือง

คำอธิบาย:

การจัดจำแนกที่มีความหมายเหมือนกัน