เกี่ยวกับเรา | องค์ความรู้ | ถาม-ตอบ | ดาวน์โหลด | ข่าวสาร | แผนผังเว็บไซต์  ค้นหา    
โครงสร้างของการจัดประเภทมาตรฐานอุตสาหกรรม (ประเทศไทย) (TSIC NSO Revised Version 2009)

โครงสร้าง Classification คำอธิบาย ดูรายละเอียดรหัสจัดจำแนก
Skip Navigation Links.
หมวดใหญ่ A     เกษตรกรรม การป่าไม้ และการประมง
หมวดย่อย 01     การเพาะปลูกและการเลี้ยงสัตว์ การล่าสัตว์ และกิจกรรมบริการที่เกี่ยวข้อง
หมู่ใหญ่ 011     การปลูกพืชล้มลุก
หมู่ใหญ่ 012     การปลูกพืชยืนต้น
หมู่ย่อย 0121     การปลูกองุ่น
หมู่ย่อย 0122     การปลูกไม้ผลเมืองร้อนและกึ่งร้อน
หมู่ย่อย 0123     การปลูกไม้ผลตระกูลส้ม
หมู่ย่อย 0124     การปลูกไม้ผลตระกูลแอปเปิ้ลและไม้ผลชนิดเมล็ดแข็ง
หมู่ย่อย 0125     การปลูกไม้ผลยืนต้น ไม้ผลที่มีต้นเป็นพุ่ม และไม้ผลเปลือกแข็งที่กินได้
หมู่ย่อย 0126     การปลูกไม้ยืนต้นที่ให้น้ำมัน
หมู่ย่อย 0127     การปลูกพืชที่นำไปทำเครื่องดื่ม
หมู่ย่อย 0128     การปลูกพืชที่นำไปทำเครื่องเทศ เครื่องหอม ยารักษาโรค และพืชทางเภสัชภัณฑ์
หมู่ย่อย 0129     การปลูกพืชยืนต้นประเภทอื่นๆ
กิจกรรม 01291     การปลูกต้นยางพารา
กิจกรรม 01292     การปลูกพืชที่ใช้ในการถักสาน
กิจกรรม 01299     การปลูกพืชยืนต้นประเภทอื่นๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น
หมู่ใหญ่ 013     การทำสวนไม้ประดับและการขยายพันธุ์พืช
หมู่ใหญ่ 014     การเลี้ยงสัตว์
หมู่ใหญ่ 015     การทำฟาร์มผสมผสาน
หมู่ใหญ่ 016     กิจกรรมที่สนับสนุนการเกษตรและกิจกรรมหลังการเก็บเกี่ยว
หมู่ใหญ่ 017     การล่าสัตว์ การดักสัตว์ และกิจกรรมบริการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
หมวดย่อย 02     การป่าไม้และการทำไม้
หมวดย่อย 03     การประมงและการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
หมวดใหญ่ B     การทำเหมืองแร่และเหมืองหิน
หมวดใหญ่ C     การผลิต
หมวดใหญ่ D     ไฟฟ้า ก๊าซ ไอน้ำ และระบบปรับอากาศ
หมวดใหญ่ E     การจัดหาน้ำ การจัดการ และการบำบัดน้ำเสีย ของเสีย และสิ่งปฏิกูล
หมวดใหญ่ F     การก่อสร้าง
หมวดใหญ่ G     การขายส่งและการขายปลีก การซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
หมวดใหญ่ H     การขนส่งและสถานที่เก็บสินค้า
หมวดใหญ่ I     ที่พักแรมและบริการด้านอาหาร
หมวดใหญ่ J     ข้อมูลข่าวสารและการสื่อสาร
หมวดใหญ่ K     กิจกรรมทางการเงินและการประกันภัย
หมวดใหญ่ L     กิจกรรมอสังหาริมทรัพย์
หมวดใหญ่ M     กิจกรรมทางวิชาชีพ วิทยาศาสตร์ และเทคนิค
หมวดใหญ่ N     กิจกรรมการบริหารและการบริการสนับสนุน
หมวดใหญ่ O     การบริหารราชการ การป้องกันประเทศ และการประกันสังคมภาคบังคับ
หมวดใหญ่ P     การศึกษา
หมวดใหญ่ Q     กิจกรรมด้านสุขภาพและงานสังคมสงเคราะห์
หมวดใหญ่ R     ศิลปะ ความบันเทิง และนันทนาการ
หมวดใหญ่ S     กิจกรรมบริการด้านอื่นๆ
หมวดใหญ่ T     กิจกรรมการจ้างงานในครัวเรือนส่วนบุคคล กิจกรรมการผลิตสินค้าและบริการที่ทำขึ้นเองเพื่อใช้ในครัวเรือน ซึ่งไม่สามารถจำแนกกิจกรรมได้อย่างชัดเจน
หมวดใหญ่ U     กิจกรรมขององค์การระหว่างประเทศและภาคีสมาชิก
พิมพ์หน้าเอกสาร

01292 : การปลูกพืชที่ใช้ในการถักสาน

คำอธิบาย:

ได้แก่:
- การปลูกไผ่  หวาย  อ้อ  กก  และพืชที่ใช้ในการถักสานอื่นๆ

ยกเว้น:
- การปลูกไผ่เพื่อเอาหน่อ   ได้จัดประเภทไว้ในกิจกรรม 01131
- การปลูกไผ่ประดับ   ได้จัดประเภทไว้ในกิจรรม 01301
- การเก็บ/หาไผ่  หวาย  อ้อ  กก  และพืชที่ใช้ในการถักสานอื่นๆ  จากป่าหรือแหล่งธรรมชาติอื่นๆ   ได้จัดประเภทไว้ในกิจกรรม 02300

การจัดจำแนกที่มีความหมายเหมือนกัน