เกี่ยวกับเรา | องค์ความรู้ | ถาม-ตอบ | ดาวน์โหลด | ข่าวสาร | แผนผังเว็บไซต์  ค้นหา    
โครงสร้างของการจัดประเภทมาตรฐานอุตสาหกรรม (ประเทศไทย) (TSIC NSO Revised Version 2009)

โครงสร้าง Classification คำอธิบาย ดูรายละเอียดรหัสจัดจำแนก
Skip Navigation Links.
หมวดใหญ่ A     เกษตรกรรม การป่าไม้ และการประมง
หมวดย่อย 01     การเพาะปลูกและการเลี้ยงสัตว์ การล่าสัตว์ และกิจกรรมบริการที่เกี่ยวข้อง
หมู่ใหญ่ 011     การปลูกพืชล้มลุก
หมู่ย่อย 0111     การปลูกธัญพืช (ยกเว้นข้าว) พืชตระกูลถั่ว และพืชที่เมล็ดให้น้ำมัน
หมู่ย่อย 0112     การปลูกข้าว
หมู่ย่อย 0113     การปลูกพืชผัก แตง และพืชหัว
กิจกรรม 01131     การปลูกพืชผักกินใบและพืชผักกินต้น
กิจกรรม 01132     การปลูกพืชผักกินผล รวมถึงแตงชนิดต่างๆ
กิจกรรม 01133     การปลูกพืชผักกินรากและหัวใต้ดิน
กิจกรรม 01134     การปลูกพืชผักจำพวกรากและหัวที่ให้สตาร์ชและอินนูลินสูง (ยกเว้นมันสำปะหลัง)
กิจกรรม 01135     การปลูกมันสำปะหลัง
กิจกรรม 01136     การเพาะเห็ด
กิจกรรม 01139     การปลูกพืชผักอื่นๆ
หมู่ย่อย 0114     การปลูกอ้อย
หมู่ย่อย 0115     การปลูกยาสูบ
หมู่ย่อย 0116     การปลูกพืชเส้นใย
หมู่ย่อย 0119     การปลูกพืชล้มลุกชนิดอื่นๆ
หมู่ใหญ่ 012     การปลูกพืชยืนต้น
หมู่ใหญ่ 013     การทำสวนไม้ประดับและการขยายพันธุ์พืช
หมู่ใหญ่ 014     การเลี้ยงสัตว์
หมู่ใหญ่ 015     การทำฟาร์มผสมผสาน
หมู่ใหญ่ 016     กิจกรรมที่สนับสนุนการเกษตรและกิจกรรมหลังการเก็บเกี่ยว
หมู่ใหญ่ 017     การล่าสัตว์ การดักสัตว์ และกิจกรรมบริการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
หมวดย่อย 02     การป่าไม้และการทำไม้
หมวดย่อย 03     การประมงและการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
หมวดใหญ่ B     การทำเหมืองแร่และเหมืองหิน
หมวดใหญ่ C     การผลิต
หมวดใหญ่ D     ไฟฟ้า ก๊าซ ไอน้ำ และระบบปรับอากาศ
หมวดใหญ่ E     การจัดหาน้ำ การจัดการ และการบำบัดน้ำเสีย ของเสีย และสิ่งปฏิกูล
หมวดใหญ่ F     การก่อสร้าง
หมวดใหญ่ G     การขายส่งและการขายปลีก การซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
หมวดใหญ่ H     การขนส่งและสถานที่เก็บสินค้า
หมวดใหญ่ I     ที่พักแรมและบริการด้านอาหาร
หมวดใหญ่ J     ข้อมูลข่าวสารและการสื่อสาร
หมวดใหญ่ K     กิจกรรมทางการเงินและการประกันภัย
หมวดใหญ่ L     กิจกรรมอสังหาริมทรัพย์
หมวดใหญ่ M     กิจกรรมทางวิชาชีพ วิทยาศาสตร์ และเทคนิค
หมวดใหญ่ N     กิจกรรมการบริหารและการบริการสนับสนุน
หมวดใหญ่ O     การบริหารราชการ การป้องกันประเทศ และการประกันสังคมภาคบังคับ
หมวดใหญ่ P     การศึกษา
หมวดใหญ่ Q     กิจกรรมด้านสุขภาพและงานสังคมสงเคราะห์
หมวดใหญ่ R     ศิลปะ ความบันเทิง และนันทนาการ
หมวดใหญ่ S     กิจกรรมบริการด้านอื่นๆ
หมวดใหญ่ T     กิจกรรมการจ้างงานในครัวเรือนส่วนบุคคล กิจกรรมการผลิตสินค้าและบริการที่ทำขึ้นเองเพื่อใช้ในครัวเรือน ซึ่งไม่สามารถจำแนกกิจกรรมได้อย่างชัดเจน
หมวดใหญ่ U     กิจกรรมขององค์การระหว่างประเทศและภาคีสมาชิก
พิมพ์หน้าเอกสาร

01131 : การปลูกพืชผักกินใบและพืชผักกินต้น

คำอธิบาย:

ได้แก่:
- การปลูกผักคะน้า  ผักบุ้ง  ผักขม  ผักกาดหอม  กะหล่ำปลี  กะหล่ำดอก  หน่อไม้ฝรั่ง  ชิโครี่  บรอกโคลี  อาติโชก  และพืชผักกินใบและพืชผักกินต้นอื่นๆ
- การปลูกไผ่เพื่อเอาหน่อ  เช่น  ไผ่หวาน  ไผ่ตง  ฯลฯ

ยกเว้น:
- การปลูกไผ่เพื่อใช้เป็นวัสดุถักสาน   ได้จัดประเภทไว้ในกิจกรรม 01292
- การปลูกไผ่ประดับ   ได้จัดประเภทไว้ในกิจกรรม 01301

การจัดจำแนกที่มีความหมายเหมือนกัน