เกี่ยวกับเรา | องค์ความรู้ | ถาม-ตอบ | ดาวน์โหลด | ข่าวสาร | แผนผังเว็บไซต์  ค้นหา    
โครงสร้างของการจัดประเภทมาตรฐานอุตสาหกรรม (ประเทศไทย) (TSIC NSO Revised Version 2009)

โครงสร้าง Classification คำอธิบาย ดูรายละเอียดรหัสจัดจำแนก
Skip Navigation Links.
หมวดใหญ่ A     เกษตรกรรม การป่าไม้ และการประมง
หมวดย่อย 01     การเพาะปลูกและการเลี้ยงสัตว์ การล่าสัตว์ และกิจกรรมบริการที่เกี่ยวข้อง
หมู่ใหญ่ 011     การปลูกพืชล้มลุก
หมู่ย่อย 0111     การปลูกธัญพืช (ยกเว้นข้าว) พืชตระกูลถั่ว และพืชที่เมล็ดให้น้ำมัน
กิจกรรม 01111     การปลูกข้าวโพดที่ใช้เมล็ดแก่
กิจกรรม 01112     การปลูกธัญพืช (ยกเว้นข้าวและข้าวโพด)
กิจกรรม 01113     การปลูกพืชตระกูลถั่ว
กิจกรรม 01114     การปลูกถั่วเหลือง
กิจกรรม 01115     การปลูกพืชที่เมล็ดให้น้ำมัน (ยกเว้นถั่วเหลือง)
หมู่ย่อย 0112     การปลูกข้าว
หมู่ย่อย 0113     การปลูกพืชผัก แตง และพืชหัว
หมู่ย่อย 0114     การปลูกอ้อย
หมู่ย่อย 0115     การปลูกยาสูบ
หมู่ย่อย 0116     การปลูกพืชเส้นใย
หมู่ย่อย 0119     การปลูกพืชล้มลุกชนิดอื่นๆ
หมู่ใหญ่ 012     การปลูกพืชยืนต้น
หมู่ใหญ่ 013     การทำสวนไม้ประดับและการขยายพันธุ์พืช
หมู่ใหญ่ 014     การเลี้ยงสัตว์
หมู่ใหญ่ 015     การทำฟาร์มผสมผสาน
หมู่ใหญ่ 016     กิจกรรมที่สนับสนุนการเกษตรและกิจกรรมหลังการเก็บเกี่ยว
หมู่ใหญ่ 017     การล่าสัตว์ การดักสัตว์ และกิจกรรมบริการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
หมวดย่อย 02     การป่าไม้และการทำไม้
หมวดย่อย 03     การประมงและการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
หมวดใหญ่ B     การทำเหมืองแร่และเหมืองหิน
หมวดใหญ่ C     การผลิต
หมวดใหญ่ D     ไฟฟ้า ก๊าซ ไอน้ำ และระบบปรับอากาศ
หมวดใหญ่ E     การจัดหาน้ำ การจัดการ และการบำบัดน้ำเสีย ของเสีย และสิ่งปฏิกูล
หมวดใหญ่ F     การก่อสร้าง
หมวดใหญ่ G     การขายส่งและการขายปลีก การซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
หมวดใหญ่ H     การขนส่งและสถานที่เก็บสินค้า
หมวดใหญ่ I     ที่พักแรมและบริการด้านอาหาร
หมวดใหญ่ J     ข้อมูลข่าวสารและการสื่อสาร
หมวดใหญ่ K     กิจกรรมทางการเงินและการประกันภัย
หมวดใหญ่ L     กิจกรรมอสังหาริมทรัพย์
หมวดใหญ่ M     กิจกรรมทางวิชาชีพ วิทยาศาสตร์ และเทคนิค
หมวดใหญ่ N     กิจกรรมการบริหารและการบริการสนับสนุน
หมวดใหญ่ O     การบริหารราชการ การป้องกันประเทศ และการประกันสังคมภาคบังคับ
หมวดใหญ่ P     การศึกษา
หมวดใหญ่ Q     กิจกรรมด้านสุขภาพและงานสังคมสงเคราะห์
หมวดใหญ่ R     ศิลปะ ความบันเทิง และนันทนาการ
หมวดใหญ่ S     กิจกรรมบริการด้านอื่นๆ
หมวดใหญ่ T     กิจกรรมการจ้างงานในครัวเรือนส่วนบุคคล กิจกรรมการผลิตสินค้าและบริการที่ทำขึ้นเองเพื่อใช้ในครัวเรือน ซึ่งไม่สามารถจำแนกกิจกรรมได้อย่างชัดเจน
หมวดใหญ่ U     กิจกรรมขององค์การระหว่างประเทศและภาคีสมาชิก
พิมพ์หน้าเอกสาร

01111 : การปลูกข้าวโพดที่ใช้เมล็ดแก่

คำอธิบาย:

ได้แก่:
- การปลูกข้าวโพดที่เก็บเกี่ยวเมล็ดแก่มาใช้ประโยชน์เพื่อเป็นวัตถุดิบในการผลิตแป้ง  น้ำมันพืช  หรืออาหารเช้าจากธัญพืช (คอร์นเฟล็กซ์)

ยกเว้น:
- การปลูกข้าวโพดที่กินฝักสด เช่น ข้าวโพดหวาน ข้าวโพดฝักอ่อน   ได้จัดประเภทไว้ในกิจกรรม 01132
- การปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ได้จัดประเภทไว้ในกิจกรรม 01191

การจัดจำแนกที่มีความหมายเหมือนกัน