เกี่ยวกับเรา | องค์ความรู้ | ถาม-ตอบ | ดาวน์โหลด | ข่าวสาร | แผนผังเว็บไซต์  ค้นหา    
โครงสร้างของการจัดประเภทอาชีพตามมาตรฐานสากล (ISCO - 08 (ฉบับแปลภาษาไทย))

โครงสร้าง Classification คำอธิบาย ดูรายละเอียดรหัสจัดจำแนก
Skip Navigation Links.
หมวดใหญ่ 0     ทหาร
หมวดใหญ่ 1     ผู้จัดการ ข้าราชการระดับอาวุโส และผู้บัญญัติกฎหมาย
หมวดใหญ่ 2     ผู้ประกอบวิชาชีพด้านต่างๆ
หมวดใหญ่ 3     เจ้าหน้าที่เทคนิคและผู้ประกอบวิชาชีพที่เกี่ยวข้องกับด้านต่างๆ
หมวดย่อย 31     ผู้ประกอบวิชาชีพที่เกี่ยวข้องกับด้านวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์
หมู่ 311     ช่างเทคนิคด้านวิทยาศาสตร์กายภาพและวิศวกรรมศาสตร์
หมู่ 312     หัวหน้าคุมงานด้านเหมืองแร่ การผลิต และการก่อสร้าง
รหัสอาชีพ 3121     หัวหน้าคุมงานด้านเหมืองแร่
รหัสอาชีพ 3122     หัวหน้าคุมงานด้านการผลิต
รหัสอาชีพ 3123     หัวหน้าคุมงานด้านการก่อสร้าง
หมู่ 313     ช่างเทคนิคควบคุมกระบวนการ
หมู่ 314     เจ้าหน้าที่เทคนิคด้านวิทยาศาสตร์สิ่งมีชีวิตและผู้ประกอบวิชาชีพที่เกี่ยวข้อง
หมู่ 315     ผู้ควบคุมและช่างเทคนิคประจำเรือและอากาศยาน
หมวดย่อย 32     ผู้ประกอบวิชาชีพที่เกี่ยวข้องกับด้านสุขภาพ
หมวดย่อย 33     ผู้ประกอบวิชาชีพที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจและการบริหาร
หมวดย่อย 34     ผู้ประกอบวิชาชีพที่เกี่ยวข้องกับกฎหมาย สังคม วัฒนธรรม และด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
หมวดย่อย 35     ช่างเทคนิคด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
หมวดใหญ่ 4     เสมียน
หมวดใหญ่ 5     พนักงานบริการและผู้จำหน่ายสินค้า
หมวดใหญ่ 6     ผู้ปฏิบัติงานที่มีฝีมือด้านการเกษตร ป่าไม้ และประมง
หมวดใหญ่ 7     ช่างฝีมือและผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง
หมวดใหญ่ 8     ผู้ควบคุมเครื่องจักรโรงงานและเครื่องจักร และผู้ปฏิบัติงานด้านการประกอบ
หมวดใหญ่ 9     ผู้ประกอบอาชีพงานพื้นฐาน
พิมพ์หน้าเอกสาร

3123 : หัวหน้าคุมงานด้านการก่อสร้าง

คำอธิบาย:
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการประสาน  ควบคุม  และจัดตารางการทำงานของคนงานในการก่อสร้างและซ่อมอาคาร สิ่งก่อสร้าง และโครงสร้างอื่นๆ

ทำหน้าที่เกี่ยวกับ
- อ่านรายละเอียดการก่อสร้างเพื่อกำหนดสิ่งที่จำเป็นในการก่อสร้าง และวางแผนการทำงาน
- จัดหาและประสานงานเรื่องของวัสดุและแรงงานเพื่อให้งานสำเร็จ
- ตรวจสอบความก้าวหน้าของงาน
- ตรวจสอบอุปกรณ์และสถานที่ก่อสร้างเพื่อดูแลด้านสุขภาพและความปลอดภัย
- ควบคุมดูแลสถานที่ก่อสร้างและติดต่อประสานงานโครงการก่อสร้างอื่นๆ
- ควบคุมการปฏิบัติงานของผู้ปฏิบัติงานในธุรกิจการก่อสร้าง คนงาน และผู้ปฏิบัติงานด้านก่อสร้างอื่นๆ

ตัวอย่างอาชีพในรหัสอาชีพนี้ ได้แก่
- หัวหน้าคุมงานก่อสร้างอาคาร
- หัวหน้าคุมงานก่อสร้าง

ยกเว้น:
- ผู้จัดการด้านการก่อสร้าง   ได้จัดประเภทไว้ในรหัสอาชีพ 1323
- ผู้จัดการโครงการก่อสร้าง   ได้จัดประเภทไว้ในรหัสอาชีพ 1323
- ผู้ควบคุมดูแลวัสดุก่อสร้างและคนงาน   ได้จัดประเภทไว้ในรหัสอาชีพ  3112

การจัดจำแนกที่มีความหมายเหมือนกัน