เกี่ยวกับเรา | องค์ความรู้ | ถาม-ตอบ | ดาวน์โหลด | ข่าวสาร | แผนผังเว็บไซต์  ค้นหา    
โครงสร้างของการจัดประเภทอาชีพตามมาตรฐานสากล (ISCO - 08 (ฉบับแปลภาษาไทย))

โครงสร้าง Classification คำอธิบาย ดูรายละเอียดรหัสจัดจำแนก
Skip Navigation Links.
หมวดใหญ่ 0     ทหาร
หมวดใหญ่ 1     ผู้จัดการ ข้าราชการระดับอาวุโส และผู้บัญญัติกฎหมาย
หมวดย่อย 11     ผู้บริหารระดับสูง ข้าราชการระดับอาวุโส และผู้บัญญัติกฎหมาย
หมวดย่อย 12     ผู้จัดการด้านการบริหารจัดการและการพาณิชย์
หมวดย่อย 13     ผู้จัดการด้านการผลิตและการบริการเฉพาะอย่าง
หมวดย่อย 14     ผู้จัดการโรงแรม การค้า และการบริการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
หมู่ 141     ผู้จัดการโรงแรมและภัตตาคาร/ร้านอาหาร
หมู่ 142     ผู้จัดการด้านการค้าปลีกและค้าส่ง
รหัสอาชีพ 1420     ผู้จัดการด้านการค้าปลีกและค้าส่ง
หมู่ 143     ผู้จัดการด้านการบริการอื่นๆ
หมวดใหญ่ 2     ผู้ประกอบวิชาชีพด้านต่างๆ
หมวดใหญ่ 3     เจ้าหน้าที่เทคนิคและผู้ประกอบวิชาชีพที่เกี่ยวข้องกับด้านต่างๆ
หมวดใหญ่ 4     เสมียน
หมวดใหญ่ 5     พนักงานบริการและผู้จำหน่ายสินค้า
หมวดใหญ่ 6     ผู้ปฏิบัติงานที่มีฝีมือด้านการเกษตร ป่าไม้ และประมง
หมวดใหญ่ 7     ช่างฝีมือและผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง
หมวดใหญ่ 8     ผู้ควบคุมเครื่องจักรโรงงานและเครื่องจักร และผู้ปฏิบัติงานด้านการประกอบ
หมวดใหญ่ 9     ผู้ประกอบอาชีพงานพื้นฐาน
พิมพ์หน้าเอกสาร

1420 : ผู้จัดการด้านการค้าปลีกและค้าส่ง

คำอธิบาย:
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการวางแผน จัดการ ประสานงาน และควบคุมการดำเนินกิจการของสถานประกอบการที่จำหน่ายสินค้าปลีกหรือส่ง มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับงบประมาณ พนักงาน  และการกำหนดยุทธศาสตร์และทิศทางการดำเนินงานของร้านหรือของหน่วยต่างๆ ภายในร้านที่ขายสินค้าแต่ละประเภท

ทำหน้าที่เกี่ยวกับ
- กำหนดส่วนประสมผลิตภัณฑ์  ระดับสินค้าคงคลัง และมาตรฐานการบริการ
- กำหนดและดำเนินนโยบายการจัดซื้อและการตลาด รวมถึงกำหนดราคาสินค้า
- ส่งเสริมการขายและการโฆษณาสินค้าและบริการของสถานประกอบการ
- ดูแลรายงานระดับสินค้าคงคลังและธุรกรรมทางการเงิน
- ดูแลด้านงบประมาณของสถานประกอบการ
- ควบคุม คัดเลือก ฝึกอบรม และกำกับดูแลการทำงานของพนักงาน
- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าการปฏิบัติงานเป็นไปตามกฎอาชีวอนามัยและความปลอดภัย


หมายเหตุ
- ในรหัสอาชีพนี้ประกอบด้วยผู้จัดการด้านการค้าปลีกและค้าส่ง ซึ่งโดยปกติแล้วมักจะทำงานในองค์การขนาดเล็กเกินกว่าที่จะมีลำดับขั้นของผู้จัดการเพื่อบริหารงาน แต่ก็รวมถึงผู้จัดการที่ทำงานในสถานประกอบการค้าปลีกขนาดใหญ่ เช่น ซูเปอร์มาร์เก็ตและห้างสรรพสินค้า ที่อาจมีลำดับขั้นของผู้จัดการเพื่อบริหารงานได้เช่นกัน
- ในขณะที่ผู้จัดการทั่วไปของกลุ่มของสถานประกอบการ เช่น ผู้จัดการทั่วไปของซูเปอร์ มาร์เก็ตหรือห้างสรรพสินค้าที่อยู่ในเครือเดียวกัน  ได้จัดประเภทไว้ในรหัสอาชีพ 1120 (กรรมการผู้จัดการและผู้บริหารระดับสูง)
- ผู้ปฏิบัติงานในร้านค้าขนาดเล็ก ที่ไม่ได้ทำหน้าที่บริหารจัดการและควบคุมการทำงานของพนักงานเป็นหลัก   ได้จัดประเภทไว้ในรหัสอาชีพ 5221 (เจ้าของร้านค้า)
- พนักงานที่ทำหน้าที่ควบคุมและกำกับดูแลการทำงานของพนักงานช่วยขายในร้านค้า ตรวจสอบการทำงานของพนักงานและคนทำงานอื่นๆ แต่ไม่มีหน้าที่รับผิดชอบในการกำหนดส่วนประสมผลิตภัณฑ์  ราคาสินค้าทั้งหมด  งบประมาณและจำนวนพนักงาน  การคัดเลือก และการจ้างงาน   ได้จัดประเภทไว้ในรหัสอาชีพ 5222 (หัวหน้าคุมงานในร้านค้า)

การจัดจำแนกที่มีความหมายเหมือนกัน