เกี่ยวกับเรา | องค์ความรู้ | ถาม-ตอบ | ดาวน์โหลด | ข่าวสาร | แผนผังเว็บไซต์  ค้นหา    
โครงสร้างของการจัดประเภทอาชีพตามมาตรฐานสากล (ISCO - 08 (ฉบับแปลภาษาไทย))

โครงสร้าง Classification คำอธิบาย ดูรายละเอียดรหัสจัดจำแนก
Skip Navigation Links.
หมวดใหญ่ 0     ทหาร
หมวดใหญ่ 1     ผู้จัดการ ข้าราชการระดับอาวุโส และผู้บัญญัติกฎหมาย
หมวดย่อย 11     ผู้บริหารระดับสูง ข้าราชการระดับอาวุโส และผู้บัญญัติกฎหมาย
หมวดย่อย 12     ผู้จัดการด้านการบริหารจัดการและการพาณิชย์
หมวดย่อย 13     ผู้จัดการด้านการผลิตและการบริการเฉพาะอย่าง
หมู่ 131     ผู้จัดการด้านการผลิตในภาคการเกษตร การป่าไม้ และการประมง
หมู่ 132     ผู้จัดการด้านการผลิต เหมืองแร่ ก่อสร้าง และการจัดส่งสินค้า
หมู่ 133     ผู้จัดการด้านการบริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
หมู่ 134     ผู้จัดการด้านการบริการวิชาชีพ
รหัสอาชีพ 1341     ผู้จัดการด้านการบริการดูแลเด็ก
รหัสอาชีพ 1342     ผู้จัดการด้านการบริการสุขภาพ
รหัสอาชีพ 1343     ผู้จัดการด้านการบริการดูแลผู้สูงอายุ
รหัสอาชีพ 1344     ผู้จัดการด้านงานสังคมสงเคราะห์
รหัสอาชีพ 1345     ผู้จัดการด้านการศึกษา
รหัสอาชีพ 1346     ผู้จัดการสาขาด้านการบริการทางการเงินและการประกันภัย
รหัสอาชีพ 1349     ผู้จัดการด้านการบริการวิชาชีพ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น
หมวดย่อย 14     ผู้จัดการโรงแรม การค้า และการบริการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
หมวดใหญ่ 2     ผู้ประกอบวิชาชีพด้านต่างๆ
หมวดใหญ่ 3     เจ้าหน้าที่เทคนิคและผู้ประกอบวิชาชีพที่เกี่ยวข้องกับด้านต่างๆ
หมวดใหญ่ 4     เสมียน
หมวดใหญ่ 5     พนักงานบริการและผู้จำหน่ายสินค้า
หมวดใหญ่ 6     ผู้ปฏิบัติงานที่มีฝีมือด้านการเกษตร ป่าไม้ และประมง
หมวดใหญ่ 7     ช่างฝีมือและผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง
หมวดใหญ่ 8     ผู้ควบคุมเครื่องจักรโรงงานและเครื่องจักร และผู้ปฏิบัติงานด้านการประกอบ
หมวดใหญ่ 9     ผู้ประกอบอาชีพงานพื้นฐาน
พิมพ์หน้าเอกสาร

1346 : ผู้จัดการสาขาด้านการบริการทางการเงินและการประกันภัย

คำอธิบาย:
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการวางแผน ควบคุม และประสานงานกับสาขาต่างของสถาบันที่ให้บริการทางการเงินและการประกันภัย เช่น ธนาคาร สหกรณ์เคหะ เครดิตยูเนียน และบริษัทประกัน รวมถึงให้คำปรึกษาแนะนำและให้ความช่วยเหลือแก่ลูกค้าด้านการเงินและการประกันภัย

ทำหน้าที่เกี่ยวกับ
- วางแผน ควบคุม และประสานการดำเนินงานของพนักงานในสาขา
- กำหนดและดูแลรักษาความสัมพันธ์กับลูกค้ารายบุคคลและธุรกิจ
- ให้คำปรึกษาแนะนำและให้ความช่วยเหลือแก่ลูกค้าเกี่ยวกับการบริการทางการเงินและการประกันภัย เช่น การเปลี่ยนแปลงทางกฎหมายซึ่งมีผลกระทบกับลูกค้า
- ตรวจสอบ ประเมินผล และประมวลคำร้องขอสินเชื่อและการประกันภัย
- ควบคุมดูแลการตัดสินใจขยายวงเงินสินเชื่อ
- ดำเนินการตรวจสอบทางการเงิน
- ตรวจสอบกระแสเงินสดและเครื่องมือทางการเงิน และจัดทำรายงานทางการเงินและรายงานทางการเงินที่ผิดต่อกฎระเบียบ
- ทำการอนุมัติหรือปฏิเสธ หรือประสานงานในเรื่องดังกล่าวเกี่ยวกับการออกสินเชื่อเพื่อการพาณิชย์  อสังหาริมทรัพย์ และสินเชื่อส่วนบุคคล
    
- ประสานความร่วมมือกับสาขาต่างๆ ของบริษัท
- กำหนดและจัดการงบประมาณ และควบคุมค่าใช้จ่าย และตรวจสอบให้แน่ใจว่าการใช้ทรัพยากรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
- ควบคุมการคัดเลือก การฝึกอบรม และการปฏิบัติงานของพนักงาน

ตัวอย่างอาชีพในรหัสอาชีพนี้ ได้แก่
- ผู้จัดการธนาคาร
- ผู้จัดการสาขาสถาบันการเงิน
    
    
- ผู้จัดการสหกรณ์เคหะ
    
    
- ผู้จัดการเครดิตยูเนี่ยน
- ผู้จัดการด้านการประกันภัย
    

ยกเว้น:
- ผู้จัดการด้านการเงิน   ได้จัดประเภทไว้ในรหัสอาชีพ 1211
- เจ้าหน้าที่สินเชื่อและให้กู้ยืม   ได้จัดประเภทไว้ในรหัสอาชีพ 3312
- ตัวแทน/นายหน้าประกันภัย   ได้จัดประเภทไว้ในรหัสอาชีพ 3321

การจัดจำแนกที่มีความหมายเหมือนกัน