เกี่ยวกับเรา | องค์ความรู้ | ถาม-ตอบ | ดาวน์โหลด | ข่าวสาร | แผนผังเว็บไซต์  ค้นหา    
โครงสร้างของการจัดประเภทอาชีพตามมาตรฐานสากล (ISCO - 08 (ฉบับแปลภาษาไทย))

โครงสร้าง Classification คำอธิบาย ดูรายละเอียดรหัสจัดจำแนก
Skip Navigation Links.
หมวดใหญ่ 0     ทหาร
หมวดใหญ่ 1     ผู้จัดการ ข้าราชการระดับอาวุโส และผู้บัญญัติกฎหมาย
หมวดย่อย 11     ผู้บริหารระดับสูง ข้าราชการระดับอาวุโส และผู้บัญญัติกฎหมาย
หมวดย่อย 12     ผู้จัดการด้านการบริหารจัดการและการพาณิชย์
หมวดย่อย 13     ผู้จัดการด้านการผลิตและการบริการเฉพาะอย่าง
หมู่ 131     ผู้จัดการด้านการผลิตในภาคการเกษตร การป่าไม้ และการประมง
หมู่ 132     ผู้จัดการด้านการผลิต เหมืองแร่ ก่อสร้าง และการจัดส่งสินค้า
หมู่ 133     ผู้จัดการด้านการบริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
รหัสอาชีพ 1330     ผู้จัดการด้านการบริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
หมู่ 134     ผู้จัดการด้านการบริการวิชาชีพ
หมวดย่อย 14     ผู้จัดการโรงแรม การค้า และการบริการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
หมวดใหญ่ 2     ผู้ประกอบวิชาชีพด้านต่างๆ
หมวดใหญ่ 3     เจ้าหน้าที่เทคนิคและผู้ประกอบวิชาชีพที่เกี่ยวข้องกับด้านต่างๆ
หมวดใหญ่ 4     เสมียน
หมวดใหญ่ 5     พนักงานบริการและผู้จำหน่ายสินค้า
หมวดใหญ่ 6     ผู้ปฏิบัติงานที่มีฝีมือด้านการเกษตร ป่าไม้ และประมง
หมวดใหญ่ 7     ช่างฝีมือและผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง
หมวดใหญ่ 8     ผู้ควบคุมเครื่องจักรโรงงานและเครื่องจักร และผู้ปฏิบัติงานด้านการประกอบ
หมวดใหญ่ 9     ผู้ประกอบอาชีพงานพื้นฐาน
พิมพ์หน้าเอกสาร

1330 : ผู้จัดการด้านการบริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

คำอธิบาย:
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการวางแผน ควบคุม และประสานงานการได้มา  การพัฒนา การบำรุงรักษา และการใช้คอมพิวเตอร์และระบบสื่อสารโทรคมนาคม  อาจเป็นผู้จัดการแผนกหรือเป็นผู้จัดการทั่วไปของวิสาหกิจหรือองค์การที่ไม่มีสายการบังคับบัญชาของผู้จัดการก็ได้

ทำหน้าที่เกี่ยวกับ
- ปรึกษากับผู้ใช้ ผู้บริหาร ผู้จำหน่าย และเจ้าหน้าที่เทคนิค เพื่อประเมินความต้องการทางด้านการคำนวณและความต้องการระบบ และกำหนดเทคโนโลยีเพื่อให้ตรงกับความต้องการ
- จัดทำและกำกับยุทธศาสตร์ นโยบาย และแผนงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT)
- ควบคุมดูแลการเลือกใช้และการติดตั้งทรัพยากรเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารรวมถึงจัดเตรียมการฝึกอบรมให้กับผู้ใช้
- ควบคุมการปฏิบัติงานของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  วิเคราะห์กระบวนการทำงาน  กำหนดลำดับความสำคัญของงาน  จัดทำมาตรฐาน  และกำหนดเวลาที่งานต้องแล้วเสร็จ
- ตรวจสอบความปลอดภัยของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
- มอบหมาย ทบทวน จัดการ และควบคุมการทำงานของนักวิเคราะห์ระบบ โปรแกรมเมอร์ และผู้ปฏิบัติงานด้านคอมพิวเตอร์อื่นๆ
- ประเมินผลการใช้และความจำเป็นด้านเทคโนโลยีขององค์การ และให้คำแนะนำในการปรับปรุง เช่น  การปรับปรุงฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์
- กำหนดและจัดการงบประมาณ และควบคุมค่าใช้จ่าย และตรวจสอบให้แน่ใจว่าการใช้ทรัพยากรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
    
- กำหนดและควบคุมขั้นตอนการดำเนินงานและการบริหารจัดการ
- ควบคุมการคัดเลือก การฝึกอบรม และการปฏิบัติงานของพนักงาน
- เป็นตัวแทนของวิสาหกิจหรือองค์การในการประชุม การสัมมนา และการเสวนาที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

ตัวอย่างอาชีพในรหัสอาชีพนี้ ได้แก่
- ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาโปรแกรมประยุกต์
- หัวหน้าศูนย์สารสนเทศ
- ผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการข้อมูล
- ผู้จัดการฝ่ายประมวลผลข้อมูล
- ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
- ผู้อำนวยการระบบสารสนเทศ
- ผู้จัดการฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ
- ผู้จัดการฝ่ายข้อมูลสารสนเทศ
    
- ผู้จัดการฝ่ายบริการด้านอินเตอร์เน็ต
     (Internet service provider: ISP)
- ผู้จัดการด้านเครือข่าย

การจัดจำแนกที่มีความหมายเหมือนกัน