เกี่ยวกับเรา | องค์ความรู้ | ถาม-ตอบ | ดาวน์โหลด | ข่าวสาร | แผนผังเว็บไซต์  ค้นหา    
โครงสร้างของการจัดประเภทอาชีพตามมาตรฐานสากล (ISCO - 08 (ฉบับแปลภาษาไทย))

โครงสร้าง Classification คำอธิบาย ดูรายละเอียดรหัสจัดจำแนก
Skip Navigation Links.
หมวดใหญ่ 0     ทหาร
หมวดใหญ่ 1     ผู้จัดการ ข้าราชการระดับอาวุโส และผู้บัญญัติกฎหมาย
หมวดย่อย 11     ผู้บริหารระดับสูง ข้าราชการระดับอาวุโส และผู้บัญญัติกฎหมาย
หมวดย่อย 12     ผู้จัดการด้านการบริหารจัดการและการพาณิชย์
หมวดย่อย 13     ผู้จัดการด้านการผลิตและการบริการเฉพาะอย่าง
หมู่ 131     ผู้จัดการด้านการผลิตในภาคการเกษตร การป่าไม้ และการประมง
หมู่ 132     ผู้จัดการด้านการผลิต เหมืองแร่ ก่อสร้าง และการจัดส่งสินค้า
รหัสอาชีพ 1321     ผู้จัดการด้านการผลิต
รหัสอาชีพ 1322     ผู้จัดการด้านการทำเหมือง
รหัสอาชีพ 1323     ผู้จัดการด้านการก่อสร้าง
รหัสอาชีพ 1324     ผู้จัดการด้านการจัดหาและจัดส่งสินค้า
หมู่ 133     ผู้จัดการด้านการบริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
หมู่ 134     ผู้จัดการด้านการบริการวิชาชีพ
หมวดย่อย 14     ผู้จัดการโรงแรม การค้า และการบริการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
หมวดใหญ่ 2     ผู้ประกอบวิชาชีพด้านต่างๆ
หมวดใหญ่ 3     เจ้าหน้าที่เทคนิคและผู้ประกอบวิชาชีพที่เกี่ยวข้องกับด้านต่างๆ
หมวดใหญ่ 4     เสมียน
หมวดใหญ่ 5     พนักงานบริการและผู้จำหน่ายสินค้า
หมวดใหญ่ 6     ผู้ปฏิบัติงานที่มีฝีมือด้านการเกษตร ป่าไม้ และประมง
หมวดใหญ่ 7     ช่างฝีมือและผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง
หมวดใหญ่ 8     ผู้ควบคุมเครื่องจักรโรงงานและเครื่องจักร และผู้ปฏิบัติงานด้านการประกอบ
หมวดใหญ่ 9     ผู้ประกอบอาชีพงานพื้นฐาน
พิมพ์หน้าเอกสาร

1324 : ผู้จัดการด้านการจัดหาและจัดส่งสินค้า

คำอธิบาย:
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการวางแผน     ควบคุม     และประสานงานระบบการขนส่งผู้โดยสารและสิ่งอำนวยความสะดวก  รวมถึงการจัดหา จัดส่ง จัดเก็บ และกระจายสินค้า  อาจเป็นผู้จัดการแผนกหรือเป็นผู้จัดการทั่วไปของวิสาหกิจหรือองค์การที่ไม่มีสายการบังคับบัญชาของผู้จัดการก็ได้

ทำหน้าที่เกี่ยวกับ
- กำหนด ดำเนินงาน ควบคุมดูแลกลยุทธ์ นโยบาย และแผนงานในการจัดซื้อ จัดเก็บ และขนส่งสินค้า
- จัดทำและปฏิบัติตามแผนงานเพื่อดูแลระดับสินค้าคงคลังให้เพียงพอต่อความต้องการ โดยมีต้นทุนต่ำที่สุด
- เจรจาสัญญากับผู้จัดหาสินค้าเพื่อให้ได้สินค้าที่มีคุณภาพ ต้นทุน และการขนส่งที่ตรงกับความต้องการ
- ติดตามและตรวจสอบระบบการจัดเก็บและคลังสินค้าให้ตรงกับความต้องการและควบคุมระดับสินค้าคงคลัง
- ควบคุมการจัดส่งสินค้าโดยยานพานะทั้งทางบก เรือ และอากาศ
- ใช้ระบบบันทึกข้อมูลในการติดตามการเคลื่อนไหวของสินค้า และเพื่อให้แน่ใจว่าการสั่งซื้อสินค้าเข้ามาเพิ่มเพื่อสะสมสินค้าคงคลังเป็นเวลาที่เหมาะสม
- ติดต่อประสานงานกับแผนกอื่นๆ และลูกค้าที่ต้องการให้นำสินค้าออกและการจัดส่งสินค้าต่อไปยังปลายทาง
- ตรวจสอบบันทึกรายการจัดซื้อ  การจัดเก็บ  และการกระจายสินค้า
- กำหนดและจัดการงบประมาณ และควบคุมค่าใช้จ่าย และตรวจสอบให้แน่ใจว่าการใช้ทรัพยากรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
    
- กำหนดและควบคุมขั้นตอนการดำเนินงานและการบริหารจัดการ
- วางแผนและควบคุมการปฏิบัติงานประจำวัน
- ควบคุมการคัดเลือก  การฝึกอบรม  และการปฏิบัติงานของพนักงาน

ตัวอย่างอาชีพในรหัสอาชีพนี้ ได้แก่
- ผู้จัดการสถานีรถประจำทาง
- ผู้จัดการด้านโลจิสติกส์
    
    
- ผู้จัดการสถานีรถไฟ
    
- ผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ
- ผู้จัดการด้านการจัดหาและขนส่งสินค้า
- ผู้จัดการด้านห่วงโซ่อุปทาน (Supply chain)
- ผู้จัดการบริษัทขนส่ง
- ผู้จัดการระบบขนส่งในเขตเมือง
    
    
- ผู้จัดการคลังสินค้า

หมายเหตุ
- ผู้บริหารสูงสุดของสนามบิน  การรถไฟ หน่วยงานระบบขนส่งในเขตเมือง และหน่วยงานด้านการขนส่งอื่นๆ ที่มีผู้จัดการภายใต้สายการบังคับบัญชา  ได้จัดประเภทไว้ในรหัสอาชีพ 1120 (กรรมการผู้จัดการและผู้บริหารระดับสูง)

การจัดจำแนกที่มีความหมายเหมือนกัน