เกี่ยวกับเรา | องค์ความรู้ | ถาม-ตอบ | ดาวน์โหลด | ข่าวสาร | แผนผังเว็บไซต์  ค้นหา    
โครงสร้างของการจัดประเภทอาชีพตามมาตรฐานสากล (ISCO - 08 (ฉบับแปลภาษาไทย))

โครงสร้าง Classification คำอธิบาย ดูรายละเอียดรหัสจัดจำแนก
Skip Navigation Links.
หมวดใหญ่ 0     ทหาร
หมวดใหญ่ 1     ผู้จัดการ ข้าราชการระดับอาวุโส และผู้บัญญัติกฎหมาย
หมวดย่อย 11     ผู้บริหารระดับสูง ข้าราชการระดับอาวุโส และผู้บัญญัติกฎหมาย
หมวดย่อย 12     ผู้จัดการด้านการบริหารจัดการและการพาณิชย์
หมวดย่อย 13     ผู้จัดการด้านการผลิตและการบริการเฉพาะอย่าง
หมู่ 131     ผู้จัดการด้านการผลิตในภาคการเกษตร การป่าไม้ และการประมง
หมู่ 132     ผู้จัดการด้านการผลิต เหมืองแร่ ก่อสร้าง และการจัดส่งสินค้า
รหัสอาชีพ 1321     ผู้จัดการด้านการผลิต
รหัสอาชีพ 1322     ผู้จัดการด้านการทำเหมือง
รหัสอาชีพ 1323     ผู้จัดการด้านการก่อสร้าง
รหัสอาชีพ 1324     ผู้จัดการด้านการจัดหาและจัดส่งสินค้า
หมู่ 133     ผู้จัดการด้านการบริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
หมู่ 134     ผู้จัดการด้านการบริการวิชาชีพ
หมวดย่อย 14     ผู้จัดการโรงแรม การค้า และการบริการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
หมวดใหญ่ 2     ผู้ประกอบวิชาชีพด้านต่างๆ
หมวดใหญ่ 3     เจ้าหน้าที่เทคนิคและผู้ประกอบวิชาชีพที่เกี่ยวข้องกับด้านต่างๆ
หมวดใหญ่ 4     เสมียน
หมวดใหญ่ 5     พนักงานบริการและผู้จำหน่ายสินค้า
หมวดใหญ่ 6     ผู้ปฏิบัติงานที่มีฝีมือด้านการเกษตร ป่าไม้ และประมง
หมวดใหญ่ 7     ช่างฝีมือและผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง
หมวดใหญ่ 8     ผู้ควบคุมเครื่องจักรโรงงานและเครื่องจักร และผู้ปฏิบัติงานด้านการประกอบ
หมวดใหญ่ 9     ผู้ประกอบอาชีพงานพื้นฐาน
พิมพ์หน้าเอกสาร

1323 : ผู้จัดการด้านการก่อสร้าง

คำอธิบาย:
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการวางแผน ควบคุม และประสานงานด้านการก่อสร้างโครงการวิศวกรรมโยธา อาคารและสิ่งก่อสร้าง และที่พักอาศัย อาจเป็นผู้จัดการแผนกหรือเป็นผู้จัดการทั่วไปของวิสาหกิจหรือองค์การที่ไม่มีสายการบังคับบัญชาของผู้จัดการก็ได้

ทำหน้าที่เกี่ยวกับ
- อ่านแบบแปลนทางสถาปัตยกรรมและรายละเอียดต่างๆ
- ประสานงานด้านทรัพยากรแรงงาน และการจัดซื้อและจัดส่งวัสดุ เครื่องจักร และอุปกรณ์
- เจรจาเกี่ยวกับขั้นตอนและวิธีการก่อสร้างกับเจ้าของอาคาร ผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ และผู้รับจ้างเหมา เพื่อให้แน่ใจว่าโครงการสามารถเสร็จทันเวลาและภายใต้งบประมาณที่กำหนด
- เตรียมยื่นประมูลและประมูลงานตามสัญญาจ้าง
- ปฏิบัติงานและดำเนินโครงการงานก่อสร้างอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ณ  สถานที่ก่อสร้าง
- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ปฏิบัติตามกฎหมายและมาตรฐาน คุณภาพ ต้นทุน และความปลอดภัยในการก่อสร้างอาคาร
- จัดเตรียมการเสนอแบบแปลนการก่อสร้างแก่ผู้มีอำนาจในท้องถิ่น
    
- ดำเนินการก่อสร้างภายใต้สัญญา หรือทำสัญญารับเหมาช่วงงานก่อสร้างเฉพาะทาง
    
- จัดเตรียมการตรวจสอบอาคาร สิ่งก่อสร้าง โดยผู้มีอำนาจที่เกี่ยวข้อง
- กำหนดและจัดการงบประมาณ และควบคุมค่าใช้จ่าย และตรวจสอบให้แน่ใจว่าการใช้ทรัพยากรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
    
- ควบคุมการคัดเลือก การฝึกอบรม และการปฏิบัติงานของพนักงานและผู้รับจ้างเหมา

ตัวอย่างอาชีพในรหัสอาชีพนี้ ได้แก่
- ผู้จัดการโครงการก่อสร้าง
- ผู้รับเหมาก่อสร้าง

ยกเว้น:
- หัวหน้าคุมงานด้านการก่อสร้างอาคาร   ได้จัดประเภทไว้ในรหัสอาชีพ 3123
- ช่างก่อสร้างที่อยู่อาศัย   ได้จัดประเภทไว้ในรหัสอาชีพ 7111

การจัดจำแนกที่มีความหมายเหมือนกัน