เกี่ยวกับเรา | องค์ความรู้ | ถาม-ตอบ | ดาวน์โหลด | ข่าวสาร | แผนผังเว็บไซต์  ค้นหา    
โครงสร้างของการจัดประเภทอาชีพตามมาตรฐานสากล (ISCO - 08 (ฉบับแปลภาษาไทย))

โครงสร้าง Classification คำอธิบาย ดูรายละเอียดรหัสจัดจำแนก
Skip Navigation Links.
หมวดใหญ่ 0     ทหาร
หมวดใหญ่ 1     ผู้จัดการ ข้าราชการระดับอาวุโส และผู้บัญญัติกฎหมาย
หมวดย่อย 11     ผู้บริหารระดับสูง ข้าราชการระดับอาวุโส และผู้บัญญัติกฎหมาย
หมวดย่อย 12     ผู้จัดการด้านการบริหารจัดการและการพาณิชย์
หมวดย่อย 13     ผู้จัดการด้านการผลิตและการบริการเฉพาะอย่าง
หมู่ 131     ผู้จัดการด้านการผลิตในภาคการเกษตร การป่าไม้ และการประมง
หมู่ 132     ผู้จัดการด้านการผลิต เหมืองแร่ ก่อสร้าง และการจัดส่งสินค้า
รหัสอาชีพ 1321     ผู้จัดการด้านการผลิต
รหัสอาชีพ 1322     ผู้จัดการด้านการทำเหมือง
รหัสอาชีพ 1323     ผู้จัดการด้านการก่อสร้าง
รหัสอาชีพ 1324     ผู้จัดการด้านการจัดหาและจัดส่งสินค้า
หมู่ 133     ผู้จัดการด้านการบริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
หมู่ 134     ผู้จัดการด้านการบริการวิชาชีพ
หมวดย่อย 14     ผู้จัดการโรงแรม การค้า และการบริการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
หมวดใหญ่ 2     ผู้ประกอบวิชาชีพด้านต่างๆ
หมวดใหญ่ 3     เจ้าหน้าที่เทคนิคและผู้ประกอบวิชาชีพที่เกี่ยวข้องกับด้านต่างๆ
หมวดใหญ่ 4     เสมียน
หมวดใหญ่ 5     พนักงานบริการและผู้จำหน่ายสินค้า
หมวดใหญ่ 6     ผู้ปฏิบัติงานที่มีฝีมือด้านการเกษตร ป่าไม้ และประมง
หมวดใหญ่ 7     ช่างฝีมือและผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง
หมวดใหญ่ 8     ผู้ควบคุมเครื่องจักรโรงงานและเครื่องจักร และผู้ปฏิบัติงานด้านการประกอบ
หมวดใหญ่ 9     ผู้ประกอบอาชีพงานพื้นฐาน
พิมพ์หน้าเอกสาร

1322 : ผู้จัดการด้านการทำเหมือง

คำอธิบาย:
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการวางแผน ควบคุม และประสานงานด้านการผลิตของเหมืองแร่ เหมืองหิน และการขุดเจาะน้ำมันและก๊าซ  อาจเป็นผู้จัดการแผนกหรือเป็นผู้จัดการทั่วไปของวิสาหกิจหรือองค์การที่ไม่มีสายการบังคับบัญชาของผู้จัดการก็ได้

ทำหน้าที่เกี่ยวกับ
- ปรึกษากับผู้จัดการอื่นๆ เพื่อกำหนดปริมาณการผลิต วางแผนสถานที่ขุดเจาะ และกำหนดนโยบายในการเคลื่อนย้ายวัตถุดิบ
- ประเมินประสิทธิภาพของสถานที่ผลิตเพื่อกำหนดความเหมาะสมในการใช้ทรัพยากรบุคคล เครื่องอุปกรณ์  และเทคโนโลยีที่ใช้  รวมถึงทำการปรับเปลี่ยนตารางการทำงานหรือเครื่องอุปกรณ์ถ้าจำเป็น
- วางแผนรายละเอียดของการดำเนินการผลิตที่เกี่ยวข้องกับคุณภาพและปริมาณของผลผลิต ต้นทุน ระยะเวลาที่ใช้ในการผลิต และความต้องการด้านแรงงาน
- ควบคุมการทำงานของเครื่องจักรโรงงานและกระบวนการทำงานให้มีประสิทธิภาพ โดยวางแผนการบำรุงรักษา  กำหนดชั่วโมงการทำงาน  และจัดหาอุปกรณ์เครื่องใช้ต่างๆ
- กำหนดและจัดการงบประมาณ ควบคุมดูแลผลผลิตและต้นทุน และปรับกระบวนการทำงานและการใช้ทรัพยากรเพื่อลดต้นทุนให้น้อยที่สุด
- ตรวจสอบการได้มาและการติดตั้งเครื่องจักรและอุปกรณ์ใหม่
- ควบคุมการจัดทำบันทึกและรายงานการผลิต
- ประสานการการดำเนินการให้เป็นไปตามมาตรฐานด้านสุขภาพและความปลอดภัย
- วิจัยและดำเนินการตามระเบียบข้อบังคับและกฎหมายที่มีผลต่อการดำเนินการด้านการทำเหมืองและสิ่งแวดล้อม
- ควบคุมการคัดเลือก การฝึกอบรม และการปฏิบัติงานของพนักงาน

ตัวอย่างอาชีพในรหัสอาชีพนี้ ได้แก่
- ผู้จัดการด้านการทำเหมืองแร่
- ผู้จัดการฝ่ายผลิตในการทำเหมืองแร่
- ผู้จัดการฝ่ายผลิตในการขุดเจาะน้ำมันและก๊าซ
- ผู้จัดการฝ่ายผลิตในการทำเหมืองหิน
- ผู้จัดการด้านการทำเหมืองหิน

ยกเว้น:
- หัวหน้าคุมงานด้านเหมืองแร่   ได้จัดประเภทไว้ในรหัสอาชีพ 3121
- ผู้ช่วยคุมงานเหมืองแร่   ได้จัดประเภทไว้ในรหัสอาชีพ 3121
- หัวหน้าคุมงานด้านเหมืองหิน   ได้จัดประเภทไว้ในรหัสอาชีพ 3121

การจัดจำแนกที่มีความหมายเหมือนกัน