เกี่ยวกับเรา | องค์ความรู้ | ถาม-ตอบ | ดาวน์โหลด | ข่าวสาร | แผนผังเว็บไซต์  ค้นหา    
โครงสร้างของการจัดประเภทอาชีพตามมาตรฐานสากล (ISCO - 08 (ฉบับแปลภาษาไทย))

โครงสร้าง Classification คำอธิบาย ดูรายละเอียดรหัสจัดจำแนก
Skip Navigation Links.
หมวดใหญ่ 0     ทหาร
หมวดใหญ่ 1     ผู้จัดการ ข้าราชการระดับอาวุโส และผู้บัญญัติกฎหมาย
หมวดย่อย 11     ผู้บริหารระดับสูง ข้าราชการระดับอาวุโส และผู้บัญญัติกฎหมาย
หมวดย่อย 12     ผู้จัดการด้านการบริหารจัดการและการพาณิชย์
หมวดย่อย 13     ผู้จัดการด้านการผลิตและการบริการเฉพาะอย่าง
หมู่ 131     ผู้จัดการด้านการผลิตในภาคการเกษตร การป่าไม้ และการประมง
รหัสอาชีพ 1311     ผู้จัดการด้านการผลิตในภาคการเกษตรและการป่าไม้
รหัสอาชีพ 1312     ผู้จัดการด้านการผลิตในภาคการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำและการประมง
หมู่ 132     ผู้จัดการด้านการผลิต เหมืองแร่ ก่อสร้าง และการจัดส่งสินค้า
หมู่ 133     ผู้จัดการด้านการบริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
หมู่ 134     ผู้จัดการด้านการบริการวิชาชีพ
หมวดย่อย 14     ผู้จัดการโรงแรม การค้า และการบริการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
หมวดใหญ่ 2     ผู้ประกอบวิชาชีพด้านต่างๆ
หมวดใหญ่ 3     เจ้าหน้าที่เทคนิคและผู้ประกอบวิชาชีพที่เกี่ยวข้องกับด้านต่างๆ
หมวดใหญ่ 4     เสมียน
หมวดใหญ่ 5     พนักงานบริการและผู้จำหน่ายสินค้า
หมวดใหญ่ 6     ผู้ปฏิบัติงานที่มีฝีมือด้านการเกษตร ป่าไม้ และประมง
หมวดใหญ่ 7     ช่างฝีมือและผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง
หมวดใหญ่ 8     ผู้ควบคุมเครื่องจักรโรงงานและเครื่องจักร และผู้ปฏิบัติงานด้านการประกอบ
หมวดใหญ่ 9     ผู้ประกอบอาชีพงานพื้นฐาน
พิมพ์หน้าเอกสาร

1311 : ผู้จัดการด้านการผลิตในภาคการเกษตรและการป่าไม้

คำอธิบาย:
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการวางแผน  ควบคุม  และประสานงานด้านการผลิตในภาคการเกษตร    การทำพืชสวนและการป่าไม้ที่มีขนาดใหญ่  เช่น  ไร่นา  ฟาร์มปศุสัตว์ขนาดใหญ่  ระบบนารวม  และสหกรณ์การเกษตร  เพื่อเพาะปลูกและเก็บเกี่ยวพืชผล  และผสมพันธุ์และเลี้ยงปศุสัตว์

ทำหน้าที่เกี่ยวกับ
- ติดตามดูแลสถานการณ์ด้านการตลาดของภาคการเกษตรและการป่าไม้ และวางแผนผลผลิตเพื่อให้ตรงกับความต้องการตามสัญญาและความต้องการของตลาด
- จัดทำและจัดการงบประมาณ  ติดตามดูปริมาณผลผลิตและต้นทุน  บันทึกข้อมูลต่างๆ  เช่น  การปฏิบัติงานด้านการจัดการฟาร์ม  และการจัดทำรายงานด้านการเงินและการปฏิบัติงาน
- ปรึกษากับผู้ซื้อเพื่อเตรียมการสำหรับการขายพืชผลและปศุสัตว์
- ทำสัญญากับเกษตรกรหรือเจ้าของธุรกิจในการผลิตพืชผลและปศุสัตว์ หรือการจัดการผลผลิตที่ได้
- วางแผนประเภทงาน  ความสำคัญ  และลำดับการปฏิบัติงาน  (เช่น  กำหนดช่วงเวลาที่ดีที่สุดในการเพาะปลูก  ฉีดพ่นยา  และเก็บเกี่ยว)
- วิเคราะห์ดินเพื่อกำหนดชนิดและปริมาณปุ๋ยที่ต้องใช้เพื่อให้ได้ผลผลิตสูงสุด
- จัดซื้อเครื่องจักร อุปกรณ์ และเครื่องมือเครื่องใช้ เช่น รถแทรกเตอร์ เมล็ดพันธุ์ ปุ๋ย และสารเคมี
- กำหนดและควบคุมสารพิษที่มีผลต่อสิ่งแวดล้อมในภาคการเกษตรและการป่าไม้ วัชพืช สัตว์ศัตรูพืช  และเชื้อโรค
- บริหารจัดการงานในฟาร์ม  เช่น  การบำรุงรักษาอาคาร  สิ่งก่อสร้าง  ระบบจัดหาน้ำหรือระบบประปา  และอุปกรณ์
- ควบคุมและประสานงานกิจกรรมต่างๆ  เช่น  การเพาะปลูก  การชลประทาน  การใช้สารเคมี  การเก็บเกี่ยว  และการคัดคุณภาพ
- ตรวจสอบไร่นาและพื้นที่เพื่อกำหนดวันเก็บเกี่ยวพืชผล หรือประมาณความเสียหายของพืชผลที่เกิดจากสภาพอากาศ
- ควบคุมการคัดเลือก การฝึกอบรม และการปฏิบัติงานของพนักงานและผู้รับจ้างเหมาในภาคการเกษตรและการป่าไม้

ตัวอย่างอาชีพในรหัสอาชีพนี้ ได้แก่
- ผู้จัดการฝ่ายผลิตด้านการป่าไม้
    
- ผู้จัดการฝ่ายผลิตด้านการเพาะปลูก
- ผู้จัดการฝ่ายผลิตด้านการเลี้ยงปศุสัตว์

การจัดจำแนกที่มีความหมายเหมือนกัน