เกี่ยวกับเรา | องค์ความรู้ | ถาม-ตอบ | ดาวน์โหลด | ข่าวสาร | แผนผังเว็บไซต์  ค้นหา    
โครงสร้างของการจัดประเภทอาชีพตามมาตรฐานสากล (ISCO - 08 (ฉบับแปลภาษาไทย))

โครงสร้าง Classification คำอธิบาย ดูรายละเอียดรหัสจัดจำแนก
Skip Navigation Links.
หมวดใหญ่ 0     ทหาร
หมวดใหญ่ 1     ผู้จัดการ ข้าราชการระดับอาวุโส และผู้บัญญัติกฎหมาย
หมวดย่อย 11     ผู้บริหารระดับสูง ข้าราชการระดับอาวุโส และผู้บัญญัติกฎหมาย
หมวดย่อย 12     ผู้จัดการด้านการบริหารจัดการและการพาณิชย์
หมู่ 121     ผู้จัดการด้านการบริการธุรกิจและการบริหารจัดการ
รหัสอาชีพ 1211     ผู้จัดการด้านการเงิน
รหัสอาชีพ 1212     ผู้จัดการด้านทรัพยากรบุคคล
รหัสอาชีพ 1213     ผู้จัดการด้านนโยบายและแผน
รหัสอาชีพ 1219     ผู้จัดการด้านการบริการธุรกิจและการบริหารจัดการ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น
หมู่ 122     ผู้จัดการด้านการขาย การตลาด และการพัฒนาธุรกิจ
หมวดย่อย 13     ผู้จัดการด้านการผลิตและการบริการเฉพาะอย่าง
หมวดย่อย 14     ผู้จัดการโรงแรม การค้า และการบริการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
หมวดใหญ่ 2     ผู้ประกอบวิชาชีพด้านต่างๆ
หมวดใหญ่ 3     เจ้าหน้าที่เทคนิคและผู้ประกอบวิชาชีพที่เกี่ยวข้องกับด้านต่างๆ
หมวดใหญ่ 4     เสมียน
หมวดใหญ่ 5     พนักงานบริการและผู้จำหน่ายสินค้า
หมวดใหญ่ 6     ผู้ปฏิบัติงานที่มีฝีมือด้านการเกษตร ป่าไม้ และประมง
หมวดใหญ่ 7     ช่างฝีมือและผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง
หมวดใหญ่ 8     ผู้ควบคุมเครื่องจักรโรงงานและเครื่องจักร และผู้ปฏิบัติงานด้านการประกอบ
หมวดใหญ่ 9     ผู้ประกอบอาชีพงานพื้นฐาน
พิมพ์หน้าเอกสาร

1219 : ผู้จัดการด้านการบริการธุรกิจและการบริหารจัดการ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น

คำอธิบาย:
ผู้จัดการด้านการบริการธุรกิจและการบริหารจัดการ  ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่นภายใต้หมู่ 121 (ผู้จัดการด้านการบริการธุรกิจและการบริหารจัดการ)  เช่น  ผู้จัดการด้านสิ่งอำนวยความสะดวก  ผู้จัดการด้านบริการทำความสะอาด  ผู้จัดการด้านการบริหารจัดการ  อาจทำหน้าที่เหมือนเป็นผู้จัดการแผนกของวิสาหกิจและองค์การขนาดใหญ่  หรือของวิสาหกิจที่ให้บริการดังกล่าวแก่วิสาหกิจและองค์การอื่นก็ได้

ทำหน้าที่เกี่ยวกับ
- วางแผนด้านการบริหารจัดการและแผนกลยุทธ์ และสนับสนุนการปฏิบัติงาน วิจัยและให้คำปรึกษาแนะนำแก่ผู้บริหารระดับอาวุโสในเรื่องต่างๆ เช่น การจัดการด้านสิ่งอำนวยความสะดวกของอาคาร และการบริหารจัดการ
- พัฒนาและจัดการด้านการบริหารจัดการและทรัพยากรกายภาพขององค์การ
- พัฒนาและจัดทำคำอธิบายและแนวทางในการบริหารจัดการและขั้นตอนการปฏิบัติงานให้พนักงานในองค์การนำไปปฏิบัติ
- วิเคราะห์ประเด็นและสิ่งใหม่ๆ ด้านการจัดการทรัพยากรที่ซับซ้อนซึ่งมีผลต่อองค์การ และจัดทำรายงานที่เกี่ยวข้อง  นำเสนอสู่การพิจารณา
- จัดเตรียมข้อมูลและให้การสนับสนุนในการจัดทำรายงานทางการเงินและงบประมาณ
- ควบคุม จัดการ และพัฒนาผู้ปฏิบัติงานด้านการบริหารจัดการเพื่อให้แน่ใจว่าการดำเนินธุรกิจเป็นไปอย่างราบรื่นและการจัดเตรียมข้อมูลอย่างถูกต้องและตรงเวลา
- เป็นตัวแทนของวิสาหกิจหรือองค์การในการเจรจา การประชุม การสัมมนา การประชาพิจารณ์ และการเสวนา
- กำหนดและจัดการงบประมาณ และควบคุมค่าใช้จ่าย และตรวจสอบให้แน่ใจว่าการใช้ทรัพยากรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
- วางแผนและควบคุมการปฏิบัติงานประจำวัน
- ควบคุมการคัดเลือก การฝึกอบรม และการปฏิบัติงานของพนักงาน

ตัวอย่างอาชีพในรหัสอาชีพนี้ ได้แก่
- ผู้จัดการด้านการบริหารจัดการ
- ผู้จัดการด้านบริการทำความสะอาด
    
    
- ผู้จัดการด้านการบริการธุรกิจ
    
    
- ผู้จัดการด้านสิ่งอำนวยความสะดวก

การจัดจำแนกที่มีความหมายเหมือนกัน