เกี่ยวกับเรา | องค์ความรู้ | ถาม-ตอบ | ดาวน์โหลด | ข่าวสาร | แผนผังเว็บไซต์  ค้นหา    
โครงสร้างของการจัดประเภทอาชีพตามมาตรฐานสากล (ISCO - 08 (ฉบับแปลภาษาไทย))

โครงสร้าง Classification คำอธิบาย ดูรายละเอียดรหัสจัดจำแนก
Skip Navigation Links.
หมวดใหญ่ 0     ทหาร
หมวดใหญ่ 1     ผู้จัดการ ข้าราชการระดับอาวุโส และผู้บัญญัติกฎหมาย
หมวดย่อย 11     ผู้บริหารระดับสูง ข้าราชการระดับอาวุโส และผู้บัญญัติกฎหมาย
หมวดย่อย 12     ผู้จัดการด้านการบริหารจัดการและการพาณิชย์
หมู่ 121     ผู้จัดการด้านการบริการธุรกิจและการบริหารจัดการ
รหัสอาชีพ 1211     ผู้จัดการด้านการเงิน
รหัสอาชีพ 1212     ผู้จัดการด้านทรัพยากรบุคคล
รหัสอาชีพ 1213     ผู้จัดการด้านนโยบายและแผน
รหัสอาชีพ 1219     ผู้จัดการด้านการบริการธุรกิจและการบริหารจัดการ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น
หมู่ 122     ผู้จัดการด้านการขาย การตลาด และการพัฒนาธุรกิจ
หมวดย่อย 13     ผู้จัดการด้านการผลิตและการบริการเฉพาะอย่าง
หมวดย่อย 14     ผู้จัดการโรงแรม การค้า และการบริการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
หมวดใหญ่ 2     ผู้ประกอบวิชาชีพด้านต่างๆ
หมวดใหญ่ 3     เจ้าหน้าที่เทคนิคและผู้ประกอบวิชาชีพที่เกี่ยวข้องกับด้านต่างๆ
หมวดใหญ่ 4     เสมียน
หมวดใหญ่ 5     พนักงานบริการและผู้จำหน่ายสินค้า
หมวดใหญ่ 6     ผู้ปฏิบัติงานที่มีฝีมือด้านการเกษตร ป่าไม้ และประมง
หมวดใหญ่ 7     ช่างฝีมือและผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง
หมวดใหญ่ 8     ผู้ควบคุมเครื่องจักรโรงงานและเครื่องจักร และผู้ปฏิบัติงานด้านการประกอบ
หมวดใหญ่ 9     ผู้ประกอบอาชีพงานพื้นฐาน
พิมพ์หน้าเอกสาร

1213 : ผู้จัดการด้านนโยบายและแผน

คำอธิบาย:
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการวางแผน จัดการ ควบคุม และประสานงานด้านการให้คำปรึกษาแนะนำด้านนโยบายและการวางแผนยุทธศาสตร์ภายในหน่วยงานของรัฐหรือที่ไม่ใช่ของรัฐ หรือบริหารการดำเนินงานของวิสาหกิจที่ให้บริการด้านการวางแผนนโยบายและแผนกลยุทธ์

ทำหน้าที่เกี่ยวกับ
- พัฒนา ดำเนินการ และติดตามการทำงานด้านแผนกลยุทธ์ โครงการ นโยบาย กระบวนงาน  ระบบ และขั้นตอนการดำเนินงาน เพื่อให้บรรลุเป้าหมาย วัตถุประสงค์ และมาตรฐานการทำงาน
- พัฒนา ควบคุม บริหารจัดการ และมีส่วนร่วมในการวิจัยและวิเคราะห์นโยบาย
- ประสานการดำเนินนโยบายและการปฏิบัติงาน
- จัดทำตัวชี้วัดการดำเนินงานและความรับผิดชอบในการปฏิบัติงาน
- วางแผนและควบคุมการปฏิบัติงานประจำวัน
- ควบคุมและบริหารจัดการกิจกรรมของผู้ปฏิบัติงานด้านการพัฒนานโยบายและการวางแผนกลยุทธ์
- ควบคุมการคัดเลือก การฝึกอบรม และการปฏิบัติงานของพนักงาน
- ให้คำปรึกษาแก่ผู้จัดการระดับอาวุโสและผู้จัดการของส่วนงานอื่น
- เป็นตัวแทนขององค์การในการเจรจา การประชุม การสัมมนา การประชาพิจารณ์ และการเสวนา

ตัวอย่างอาชีพในรหัสอาชีพนี้ ได้แก่
- ผู้จัดการฝ่ายนโยบาย
    
- ผู้จัดการด้านวางแผนกลยุทธ์
- ผู้จัดการด้านวางแผนองค์การ

การจัดจำแนกที่มีความหมายเหมือนกัน