เกี่ยวกับเรา | องค์ความรู้ | ถาม-ตอบ | ดาวน์โหลด | ข่าวสาร | แผนผังเว็บไซต์  ค้นหา    
โครงสร้างของการจัดประเภทอาชีพตามมาตรฐานสากล (ISCO - 08 (ฉบับแปลภาษาไทย))

โครงสร้าง Classification คำอธิบาย ดูรายละเอียดรหัสจัดจำแนก
Skip Navigation Links.
หมวดใหญ่ 0     ทหาร
หมวดใหญ่ 1     ผู้จัดการ ข้าราชการระดับอาวุโส และผู้บัญญัติกฎหมาย
หมวดย่อย 11     ผู้บริหารระดับสูง ข้าราชการระดับอาวุโส และผู้บัญญัติกฎหมาย
หมวดย่อย 12     ผู้จัดการด้านการบริหารจัดการและการพาณิชย์
หมู่ 121     ผู้จัดการด้านการบริการธุรกิจและการบริหารจัดการ
รหัสอาชีพ 1211     ผู้จัดการด้านการเงิน
รหัสอาชีพ 1212     ผู้จัดการด้านทรัพยากรบุคคล
รหัสอาชีพ 1213     ผู้จัดการด้านนโยบายและแผน
รหัสอาชีพ 1219     ผู้จัดการด้านการบริการธุรกิจและการบริหารจัดการ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น
หมู่ 122     ผู้จัดการด้านการขาย การตลาด และการพัฒนาธุรกิจ
หมวดย่อย 13     ผู้จัดการด้านการผลิตและการบริการเฉพาะอย่าง
หมวดย่อย 14     ผู้จัดการโรงแรม การค้า และการบริการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
หมวดใหญ่ 2     ผู้ประกอบวิชาชีพด้านต่างๆ
หมวดใหญ่ 3     เจ้าหน้าที่เทคนิคและผู้ประกอบวิชาชีพที่เกี่ยวข้องกับด้านต่างๆ
หมวดใหญ่ 4     เสมียน
หมวดใหญ่ 5     พนักงานบริการและผู้จำหน่ายสินค้า
หมวดใหญ่ 6     ผู้ปฏิบัติงานที่มีฝีมือด้านการเกษตร ป่าไม้ และประมง
หมวดใหญ่ 7     ช่างฝีมือและผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง
หมวดใหญ่ 8     ผู้ควบคุมเครื่องจักรโรงงานและเครื่องจักร และผู้ปฏิบัติงานด้านการประกอบ
หมวดใหญ่ 9     ผู้ประกอบอาชีพงานพื้นฐาน
พิมพ์หน้าเอกสาร

1212 : ผู้จัดการด้านทรัพยากรบุคคล

คำอธิบาย:
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการวางแผน ควบคุม และประสานงานด้านนโยบายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานด้านบุคลากร การบริหารแรงงานสัมพันธ์ และการดำเนินงานด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยของวิสาหกิจหรือองค์การ หรือของวิสาหกิจที่ให้บริการด้านทรัพยากรบุคคลแก่วิสาหกิจและองค์การอื่น

ทำหน้าที่เกี่ยวกับ
- วางแผน ควบคุม และประสานกิจกรรมด้านทรัพยากรบุคคลและกิจกรรมแรงงานสัมพันธ์ นโยบายและการปฏิบัติงานของวิสาหกิจหรือองค์การ
- วางแผนและจัดการขั้นตอนการสรรหา ฝึกอบรม เลื่อนตำแหน่ง โอนย้าย และปลดพนักงาน
- วางแผนและจัดการการเจรจา ขั้นตอนในการกำหนดโครงสร้าง และระดับอัตราเงินเดือน  รวมถึงให้คำปรึกษาแนะนำแก่ผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับเงื่อนไขการจ้างงาน
- ตรวจสอบโครงการและกิจกรรมด้านความปลอดภัย สุขภาพ และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
- กำหนดและจัดการงบประมาณ และควบคุมค่าใช้จ่าย และตรวจสอบให้แน่ใจว่าการใช้ทรัพยากรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
- กำหนดและควบคุมขั้นตอนการดำเนินงานและการบริหารจัดการ
- ตรวจสอบการพัฒนาและการดำเนินการระบบจัดการข้อมูลสารสนเทศ
- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ปฏิบัติตามมาตรฐานและกฎระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับสิทธิของลูกจ้าง สุขภาพและความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน และโอกาสทางหน้าที่การงานที่เท่าเทียมกัน และที่เกี่ยวข้อง
- ควบคุมการคัดเลือก การฝึกอบรม และการปฏิบัติงานของพนักงานเพื่อวิสาหกิจหรือองค์การทั้งหมด
- ปรึกษาหารือกับผู้บริหารระดับอาวุโสและผู้จัดการแผนกอื่นๆ
- เป็นตัวแทนของวิสาหกิจหรือองค์การในการติดต่อกับหน่วยงานภายนอกอื่นๆ

ตัวอย่างอาชีพในรหัสอาชีพนี้ ได้แก่
- ผู้จัดการฝ่ายแรงงานสัมพันธ์
- ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคล
- ผู้จัดการฝ่ายสรรหาบุคลากร

การจัดจำแนกที่มีความหมายเหมือนกัน