เกี่ยวกับเรา | องค์ความรู้ | ถาม-ตอบ | ดาวน์โหลด | ข่าวสาร | แผนผังเว็บไซต์  ค้นหา    
โครงสร้างของการจัดประเภทอาชีพตามมาตรฐานสากล (ISCO - 08 (ฉบับแปลภาษาไทย))

โครงสร้าง Classification คำอธิบาย ดูรายละเอียดรหัสจัดจำแนก
Skip Navigation Links.
หมวดใหญ่ 0     ทหาร
หมวดใหญ่ 1     ผู้จัดการ ข้าราชการระดับอาวุโส และผู้บัญญัติกฎหมาย
หมวดย่อย 11     ผู้บริหารระดับสูง ข้าราชการระดับอาวุโส และผู้บัญญัติกฎหมาย
หมวดย่อย 12     ผู้จัดการด้านการบริหารจัดการและการพาณิชย์
หมู่ 121     ผู้จัดการด้านการบริการธุรกิจและการบริหารจัดการ
รหัสอาชีพ 1211     ผู้จัดการด้านการเงิน
รหัสอาชีพ 1212     ผู้จัดการด้านทรัพยากรบุคคล
รหัสอาชีพ 1213     ผู้จัดการด้านนโยบายและแผน
รหัสอาชีพ 1219     ผู้จัดการด้านการบริการธุรกิจและการบริหารจัดการ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น
หมู่ 122     ผู้จัดการด้านการขาย การตลาด และการพัฒนาธุรกิจ
หมวดย่อย 13     ผู้จัดการด้านการผลิตและการบริการเฉพาะอย่าง
หมวดย่อย 14     ผู้จัดการโรงแรม การค้า และการบริการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
หมวดใหญ่ 2     ผู้ประกอบวิชาชีพด้านต่างๆ
หมวดใหญ่ 3     เจ้าหน้าที่เทคนิคและผู้ประกอบวิชาชีพที่เกี่ยวข้องกับด้านต่างๆ
หมวดใหญ่ 4     เสมียน
หมวดใหญ่ 5     พนักงานบริการและผู้จำหน่ายสินค้า
หมวดใหญ่ 6     ผู้ปฏิบัติงานที่มีฝีมือด้านการเกษตร ป่าไม้ และประมง
หมวดใหญ่ 7     ช่างฝีมือและผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง
หมวดใหญ่ 8     ผู้ควบคุมเครื่องจักรโรงงานและเครื่องจักร และผู้ปฏิบัติงานด้านการประกอบ
หมวดใหญ่ 9     ผู้ประกอบอาชีพงานพื้นฐาน
พิมพ์หน้าเอกสาร

1211 : ผู้จัดการด้านการเงิน

คำอธิบาย:
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการวางแผน ควบคุม และประสานการดำเนินการด้านการเงินของวิสาหกิจหรือองค์การ โดยปรึกษาหารือร่วมกับผู้จัดการระดับอาวุโสและผู้จัดการแผนกหรือส่วนอื่นๆ  หรือของวิสาหกิจที่ให้บริการทางการเงินแก่วิสาหกิจและหน่วยงานอื่น

ทำหน้าที่เกี่ยวกับ
- วางแผน ควบคุม และประสานการดำเนินงานด้านการเงินของวิสาหกิจหรือองค์การ
- ประเมินสถานการณ์ทางการเงินของวิสาหกิจหรือองค์การ จัดทำงบประมาณและตรวจสอบการดำเนินการทางการเงิน
- ปรึกษาหารือกับผู้บริหารระดับสูงและผู้จัดการแผนกหรือส่วนงานอื่นๆ
- กำหนดและจัดการงบประมาณ และควบคุมค่าใช้จ่าย และตรวจสอบให้แน่ใจว่าการใช้ทรัพยากรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
- กำหนดและควบคุมขั้นตอนการดำเนินงานและการบริหารจัดการ
- วางแผนและควบคุมการปฏิบัติงานประจำวัน
- ควบคุมการคัดเลือก การฝึกอบรม และการปฏิบัติงานของพนักงาน
- เป็นตัวแทนของวิสาหกิจหรือองค์การในการติดต่อกับหน่วยงานอื่น

ตัวอย่างอาชีพในรหัสอาชีพนี้ ได้แก่
- ผู้จัดการด้านบริหารจัดการ
- เลขานุการบริษัท
- ผู้จัดการฝ่ายการเงิน

ยกเว้น:
- ผู้จัดการสาขาสถาบันการเงิน   ได้จัดประเภทไว้ในรหัสอาชีพ 1346
- เจ้าหน้าที่ควบคุมระบบการเงิน   ได้จัดประเภทไว้ในรหัสอาชีพ 2411
- นักบัญชีบริหาร   ได้จัดประเภทไว้ในรหัสอาชีพ 2411

การจัดจำแนกที่มีความหมายเหมือนกัน