เกี่ยวกับเรา | องค์ความรู้ | ถาม-ตอบ | ดาวน์โหลด | ข่าวสาร | แผนผังเว็บไซต์  ค้นหา    
โครงสร้างของการจัดประเภทอาชีพตามมาตรฐานสากล (ISCO - 08 (ฉบับแปลภาษาไทย))

โครงสร้าง Classification คำอธิบาย ดูรายละเอียดรหัสจัดจำแนก
Skip Navigation Links.
หมวดใหญ่ 0     ทหาร
หมวดใหญ่ 1     ผู้จัดการ ข้าราชการระดับอาวุโส และผู้บัญญัติกฎหมาย
หมวดย่อย 11     ผู้บริหารระดับสูง ข้าราชการระดับอาวุโส และผู้บัญญัติกฎหมาย
หมู่ 111     ผู้บัญญัติกฎหมายและข้าราชการระดับอาวุโส
หมู่ 112     กรรมการผู้จัดการและผู้บริหารระดับสูง
รหัสอาชีพ 1120     กรรมการผู้จัดการและผู้บริหารระดับสูง
หมวดย่อย 12     ผู้จัดการด้านการบริหารจัดการและการพาณิชย์
หมวดย่อย 13     ผู้จัดการด้านการผลิตและการบริการเฉพาะอย่าง
หมวดย่อย 14     ผู้จัดการโรงแรม การค้า และการบริการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
หมวดใหญ่ 2     ผู้ประกอบวิชาชีพด้านต่างๆ
หมวดใหญ่ 3     เจ้าหน้าที่เทคนิคและผู้ประกอบวิชาชีพที่เกี่ยวข้องกับด้านต่างๆ
หมวดใหญ่ 4     เสมียน
หมวดใหญ่ 5     พนักงานบริการและผู้จำหน่ายสินค้า
หมวดใหญ่ 6     ผู้ปฏิบัติงานที่มีฝีมือด้านการเกษตร ป่าไม้ และประมง
หมวดใหญ่ 7     ช่างฝีมือและผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง
หมวดใหญ่ 8     ผู้ควบคุมเครื่องจักรโรงงานและเครื่องจักร และผู้ปฏิบัติงานด้านการประกอบ
หมวดใหญ่ 9     ผู้ประกอบอาชีพงานพื้นฐาน
พิมพ์หน้าเอกสาร

1120 : กรรมการผู้จัดการและผู้บริหารระดับสูง

คำอธิบาย:
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการกำหนดและทบทวนนโยบายและแผนงาน ควบคุม ประสานงาน และประเมินผลการดำเนินงานในภาพรวมของวิสาหกิจหรือองค์การ (ยกเว้น องค์การที่ดำเนินการเพื่อผลประโยชน์เฉพาะอย่างและหน่วยงานของภาครัฐ) โดยมีผู้จัดการอื่นๆ คอยสนับสนุนการทำงาน  ซึ่งโดยปกติจะดำเนินการภายใต้แนวทางที่กำหนด โดยคณะกรรมการบริหารหรือองค์การกำกับดูแลการทำงาน โดยจะต้องเป็นผู้ที่สามารถตอบข้อซักถามเกี่ยวกับการปฏิบัติงานและผลลัพธ์การดำเนินงานได้

ทำหน้าที่เกี่ยวกับ
- วางแผน ควบคุม และประสานหน้าที่การทำงานทั่วไปของวิสาหกิจหรือองค์การ
- ทบทวนการปฏิบัติงานและผลการดำเนินงานของวิสาหกิจหรือองค์การ และนำเสนอรายงานแก่คณะกรรมการบริหารและองค์การกำกับดูแลการทำงาน
- กำหนดวัตถุประสงค์ กลยุทธ์ นโยบาย และโครงการสำหรับวิสาหกิจหรือองค์การ
- กำกับและบริหารวิสาหกิจและองค์การในภาพรวม
- กำหนดและจัดการงบประมาณ และควบคุมค่าใช้จ่าย และตรวจสอบให้แน่ใจว่าการใช้ทรัพยากรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
- มีอำนาจในการตัดสินใจใช้ทรัพยากร บุคคลากร และงบประมาณเพื่อดำเนินนโยบายและโครงการต่างๆ
- ติดตามและประเมินผลการทำงานขององค์การหรือวิสาหกิจ โดยเปรียบเทียบกับวัตถุประสงค์และนโยบายที่กำหนดขึ้น
- ปรึกษาหารือกับผู้ปฏิบัติงานอาวุโสที่อยู่ใต้บังคับบัญชา และทบทวนข้อเสนอแนะและรายงานต่างๆ
- เป็นตัวแทนขององค์การในโอกาสและการประชุมคณะกรรมการอย่างเป็นทางการ ในการเจรจา ประชุม ประชาพิจารณ์ และการเสวนา
- คัดเลือกหรือให้การอนุมัติเพื่อคัดเลือกผู้ปฏิบัติงานระดับอาวุโส
- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าองค์การได้ปฏิบัติตามกฎระเบียบและข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง

ตัวอย่างอาชีพในรหัสอาชีพนี้ ได้แก่
- ผู้บริหารระดับสูง
- กรรมการผู้จัดการ (MD)
- ผู้จัดการระดับภูมิภาค
    

หมายเหตุ
- ผู้จัดการระดับภูมิภาคและผู้จัดการอาวุโส ทำหน้าที่ประสานงานและควบคุมการทำงานของผู้จัดการที่อยู่ใต้บังคับบัญชาซึ่งมีหน้าที่ความรับผิดชอบที่หลากหลาย   ได้จัดประเภทไว้ในรหัสอาชีพ 1120 (กรรมการผู้จัดการและผู้บริหารระดับสูง)  
- ผู้จัดการที่รับผิดชอบในการทำงานเฉพาะด้านในเขตพื้นที่เฉพาะไม่จัดไว้ในรหัสอาชีพนี้ เช่น ผู้จัดการด้านการขายประจำเขต  ได้จัดประเภทไว้ในรหัสอาชีพ 1221 (ผู้จัดการด้านการขายและการตลาด)
- อาชีพที่มีหน้าที่รับผิดชอบหลักในการร่วมเป็นสมาชิกของคณะกรรมการบริหารของวิสาหกิจหรือองค์การตั้งแต่หนึ่งแห่งหรือมากกว่า  ได้จัดประเภทไว้ในรหัสอาชีพ 1120 (กรรมการผู้จัดการและผู้บริหารระดับสูง)
- ผู้บริหารระดับสูงของภาครัฐซึ่งเป็นเจ้าของวิสาหกิจ  ได้จัดประเภทไว้ในรหัสอาชีพ 1120 (กรรมการผู้จัดการและผู้บริหารระดับสูง)

การจัดจำแนกที่มีความหมายเหมือนกัน