เกี่ยวกับเรา | องค์ความรู้ | ถาม-ตอบ | ดาวน์โหลด | ข่าวสาร | แผนผังเว็บไซต์  ค้นหา    
โครงสร้างของการจัดประเภทอาชีพตามมาตรฐานสากล (ISCO - 08 (ฉบับแปลภาษาไทย))

โครงสร้าง Classification คำอธิบาย ดูรายละเอียดรหัสจัดจำแนก
Skip Navigation Links.
หมวดใหญ่ 0     ทหาร
หมวดใหญ่ 1     ผู้จัดการ ข้าราชการระดับอาวุโส และผู้บัญญัติกฎหมาย
หมวดย่อย 11     ผู้บริหารระดับสูง ข้าราชการระดับอาวุโส และผู้บัญญัติกฎหมาย
หมู่ 111     ผู้บัญญัติกฎหมายและข้าราชการระดับอาวุโส
รหัสอาชีพ 1111     ผู้บัญญัติกฎหมาย
รหัสอาชีพ 1112     ข้าราชการระดับอาวุโส
รหัสอาชีพ 1113     ผู้นำตามประเพณีและหัวหน้าหมู่บ้าน
รหัสอาชีพ 1114     เจ้าหน้าที่ระดับอาวุโสขององค์การที่ดำเนินการเพื่อผลประโยชน์เฉพาะอย่าง
หมู่ 112     กรรมการผู้จัดการและผู้บริหารระดับสูง
หมวดย่อย 12     ผู้จัดการด้านการบริหารจัดการและการพาณิชย์
หมวดย่อย 13     ผู้จัดการด้านการผลิตและการบริการเฉพาะอย่าง
หมวดย่อย 14     ผู้จัดการโรงแรม การค้า และการบริการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
หมวดใหญ่ 2     ผู้ประกอบวิชาชีพด้านต่างๆ
หมวดใหญ่ 3     เจ้าหน้าที่เทคนิคและผู้ประกอบวิชาชีพที่เกี่ยวข้องกับด้านต่างๆ
หมวดใหญ่ 4     เสมียน
หมวดใหญ่ 5     พนักงานบริการและผู้จำหน่ายสินค้า
หมวดใหญ่ 6     ผู้ปฏิบัติงานที่มีฝีมือด้านการเกษตร ป่าไม้ และประมง
หมวดใหญ่ 7     ช่างฝีมือและผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง
หมวดใหญ่ 8     ผู้ควบคุมเครื่องจักรโรงงานและเครื่องจักร และผู้ปฏิบัติงานด้านการประกอบ
หมวดใหญ่ 9     ผู้ประกอบอาชีพงานพื้นฐาน
พิมพ์หน้าเอกสาร

1114 : เจ้าหน้าที่ระดับอาวุโสขององค์การที่ดำเนินการเพื่อผลประโยชน์เฉพาะอย่าง

คำอธิบาย:
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการกำหนด จัดทำ และกำกับดูแลการดำเนินงานให้เป็นไปตามนโยบายขององค์การที่ดำเนินการเพื่อผลประโยชน์เฉพาะอย่าง เช่น พรรคการเมือง สหภาพแรงงาน องค์การนายจ้าง สมาคมการค้าและอุตสาหกรรม องค์การด้านมนุษยธรรมหรือการกุศล หรือสมาคมกีฬา และตัวแทนและปฏิบัติหน้าที่ในนามขององค์การ

ทำหน้าที่เกี่ยวกับ
- กำหนดและจัดทำนโยบาย กฎระเบียบข้อบังคับ และข้อกำหนดขององค์การ
- วางแผน ควบคุม และประสานการทำงานทั่วไปขององค์การ
- ทบทวนการปฏิบัติงานและผลลัพธ์ขององค์การ และรายงานต่อคณะกรรมการบริหารและคณะรัฐบาล สมาชิกขององค์การ และตัวแทนมูลนิธิ
- เจรจาในฐานะตัวแทนขององค์การ สมาชิกขององค์การ และกลุ่มที่ดำเนินการเพื่อผลประโยชน์เฉพาะอย่างที่เกี่ยวข้อง
- ให้การสนับสนุนสิทธิประโยชน์ของต่างๆ ขององค์การ สมาชิกขององค์การ และกลุ่มที่ดำเนินการเพื่อผลประโยชน์เฉพาะอย่างที่เกี่ยวข้อง ต่อผู้บัญญัติกฎหมาย ภาครัฐ และประชาชนทั่วไป
- วางแผน จัดการ และควบคุมหน่วยต่างๆ ในองค์การที่เกี่ยวข้องกับดำเนินงานตามนโยบาย โครงการ กฎระเบียบ และข้อบังคับขององค์การ
- ตรวจสอบให้แน่ใจว่ามีการพัฒนาและนำระบบและขั้นตอนดำเนินงานไปใช้ในการควบคุมงบประมาณอย่างเหมาะสม
- ติดตามและประเมินผลการทำงานขององค์การหรือวิสาหกิจ โดยเปรียบเทียบกับวัตถุประสงค์และนโยบายที่กำหนดขึ้น
- เป็นตัวแทนขององค์การในโอกาสและการประชุมคณะกรรมการอย่างเป็นทางการในการเจรจา ประชุม ประชาพิจารณ์ และการเสวนา

การจัดจำแนกที่มีความหมายเหมือนกัน