เกี่ยวกับเรา | องค์ความรู้ | ถาม-ตอบ | ดาวน์โหลด | ข่าวสาร | แผนผังเว็บไซต์  ค้นหา    
โครงสร้างของการจัดประเภทอาชีพตามมาตรฐานสากล (ISCO - 08 (ฉบับแปลภาษาไทย))

โครงสร้าง Classification คำอธิบาย ดูรายละเอียดรหัสจัดจำแนก
Skip Navigation Links.
หมวดใหญ่ 0     ทหาร
หมวดใหญ่ 1     ผู้จัดการ ข้าราชการระดับอาวุโส และผู้บัญญัติกฎหมาย
หมวดย่อย 11     ผู้บริหารระดับสูง ข้าราชการระดับอาวุโส และผู้บัญญัติกฎหมาย
หมู่ 111     ผู้บัญญัติกฎหมายและข้าราชการระดับอาวุโส
รหัสอาชีพ 1111     ผู้บัญญัติกฎหมาย
รหัสอาชีพ 1112     ข้าราชการระดับอาวุโส
รหัสอาชีพ 1113     ผู้นำตามประเพณีและหัวหน้าหมู่บ้าน
รหัสอาชีพ 1114     เจ้าหน้าที่ระดับอาวุโสขององค์การที่ดำเนินการเพื่อผลประโยชน์เฉพาะอย่าง
หมู่ 112     กรรมการผู้จัดการและผู้บริหารระดับสูง
หมวดย่อย 12     ผู้จัดการด้านการบริหารจัดการและการพาณิชย์
หมวดย่อย 13     ผู้จัดการด้านการผลิตและการบริการเฉพาะอย่าง
หมวดย่อย 14     ผู้จัดการโรงแรม การค้า และการบริการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
หมวดใหญ่ 2     ผู้ประกอบวิชาชีพด้านต่างๆ
หมวดใหญ่ 3     เจ้าหน้าที่เทคนิคและผู้ประกอบวิชาชีพที่เกี่ยวข้องกับด้านต่างๆ
หมวดใหญ่ 4     เสมียน
หมวดใหญ่ 5     พนักงานบริการและผู้จำหน่ายสินค้า
หมวดใหญ่ 6     ผู้ปฏิบัติงานที่มีฝีมือด้านการเกษตร ป่าไม้ และประมง
หมวดใหญ่ 7     ช่างฝีมือและผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง
หมวดใหญ่ 8     ผู้ควบคุมเครื่องจักรโรงงานและเครื่องจักร และผู้ปฏิบัติงานด้านการประกอบ
หมวดใหญ่ 9     ผู้ประกอบอาชีพงานพื้นฐาน
พิมพ์หน้าเอกสาร

1112 : ข้าราชการระดับอาวุโส

คำอธิบาย:
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการให้คำปรึกษาแนะนำแก่รัฐบาลทางด้านนโยบาย ตรวจสอบการตีความและการดำเนินงานตามนโยบายและกฎหมายของรัฐบาลโดยหน่วยงานและตัวแทนภาครัฐ เป็นผู้แทนประเทศและปฏิบัติหน้าที่ในนามของประเทศ หรือปฏิบัติงานที่คล้ายกันในองค์ระหว่างประเทศ  รวมถึง วางแผน จัดการ กำกับ ควบคุม และประเมินผลการดำเนินงานในภาพรวมของหน่วยงานหรือคณะกรรมการภาครัฐในระดับเทศบาลหรือท้องถิ่น ภูมิภาค และประเทศให้สอดคล้องตามกฎหมายและนโยบายของรัฐบาลและหน่วยงานด้านกฎหมาย

ทำหน้าที่เกี่ยวกับ
- ให้คำปรึกษาแนะนำด้านนโยบายแก่รัฐบาลและผู้บัญญัติกฎหมายทั้งในระดับประเทศ ภูมิภาค หรือท้องถิ่น
- ให้คำปรึกษาแนะนำในการจัดทำงบประมาณของรัฐบาล กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ รวมถึงการแก้ไข
- กำหนดวัตถุประสงค์ของหน่วยงานภาครัฐให้สอดคล้องตามระเบียบข้อบังคับและนโยบายของรัฐบาล
- กำหนดหรืออนุมัติ และประเมินผลโครงการและขั้นตอนในการดำเนินงานตามนโยบายของรัฐบาลในการประชุมและปรึกษาร่วมกันกับรัฐบาล
- ให้ข้อเสนอแนะ ทบทวน ประเมินผล และอนุมัติเอกสาร สรุป และรายงานที่ได้รับการเห็นชอบจากผู้บริการระดับกลางและสมาชิกอาวุโส
- ตรวจสอบให้แน่ใจว่ามีการพัฒนาและนำระบบและขั้นตอนดำเนินงานไปใช้ในการควบคุมงบประมาณอย่างเหมาะสม
- ประสานงานกิจกรรมต่างๆ กับผู้บริหารของรัฐบาลและข้าราชการระดับอาวุโส
- นำเสนอแก่คณะกรรมาธิการสภานิติบัญญัติหรือคณะกรรมการอื่นๆ ของรัฐบาล ให้เป็นไปตามโครงการ  นโยบาย  และงบประมาณ
- ตรวจสอบการตีความและการดำเนินงานตามนโยบายและระเบียบข้อบังคับของรัฐบาลโดยหน่วยงานของรัฐ

ตัวอย่างอาชีพในรหัสอาชีพนี้ ได้แก่
- เอกอัครราชทูต
- กงสุลใหญ่
- คณะกรรมการข้าราชการพลเรือน
- ปลัดกระทรวง
- อธิบดีหรือผู้อำนวยการหน่วยงานรัฐบาล
- เลขาธิการ
- ผู้อำนวยการองค์การระหว่างรัฐบาล
- ข้าหลวง
- ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ
- จเรตำรวจ

หมายเหตุ
- ผู้บริหารระดับสูงที่เป็นเจ้าของวิสาหกิจ   ได้จัดประเภทไว้ในรหัสอาชีพ 1120 (กรรมการผู้จัดการและผู้บริหารระดับสูง)

การจัดจำแนกที่มีความหมายเหมือนกัน