เกี่ยวกับเรา | องค์ความรู้ | ถาม-ตอบ | ดาวน์โหลด | ข่าวสาร | แผนผังเว็บไซต์  ค้นหา    
โครงสร้างของการจัดประเภทอาชีพตามมาตรฐานสากล (ISCO - 08 (ฉบับแปลภาษาไทย))

โครงสร้าง Classification คำอธิบาย ดูรายละเอียดรหัสจัดจำแนก
Skip Navigation Links.
หมวดใหญ่ 0     ทหาร
หมวดใหญ่ 1     ผู้จัดการ ข้าราชการระดับอาวุโส และผู้บัญญัติกฎหมาย
หมวดย่อย 11     ผู้บริหารระดับสูง ข้าราชการระดับอาวุโส และผู้บัญญัติกฎหมาย
หมู่ 111     ผู้บัญญัติกฎหมายและข้าราชการระดับอาวุโส
รหัสอาชีพ 1111     ผู้บัญญัติกฎหมาย
รหัสอาชีพ 1112     ข้าราชการระดับอาวุโส
รหัสอาชีพ 1113     ผู้นำตามประเพณีและหัวหน้าหมู่บ้าน
รหัสอาชีพ 1114     เจ้าหน้าที่ระดับอาวุโสขององค์การที่ดำเนินการเพื่อผลประโยชน์เฉพาะอย่าง
หมู่ 112     กรรมการผู้จัดการและผู้บริหารระดับสูง
หมวดย่อย 12     ผู้จัดการด้านการบริหารจัดการและการพาณิชย์
หมวดย่อย 13     ผู้จัดการด้านการผลิตและการบริการเฉพาะอย่าง
หมวดย่อย 14     ผู้จัดการโรงแรม การค้า และการบริการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
หมวดใหญ่ 2     ผู้ประกอบวิชาชีพด้านต่างๆ
หมวดใหญ่ 3     เจ้าหน้าที่เทคนิคและผู้ประกอบวิชาชีพที่เกี่ยวข้องกับด้านต่างๆ
หมวดใหญ่ 4     เสมียน
หมวดใหญ่ 5     พนักงานบริการและผู้จำหน่ายสินค้า
หมวดใหญ่ 6     ผู้ปฏิบัติงานที่มีฝีมือด้านการเกษตร ป่าไม้ และประมง
หมวดใหญ่ 7     ช่างฝีมือและผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง
หมวดใหญ่ 8     ผู้ควบคุมเครื่องจักรโรงงานและเครื่องจักร และผู้ปฏิบัติงานด้านการประกอบ
หมวดใหญ่ 9     ผู้ประกอบอาชีพงานพื้นฐาน
พิมพ์หน้าเอกสาร

1111 : ผู้บัญญัติกฎหมาย

คำอธิบาย:
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการกำหนด บัญญัติ และกำกับนโยบายของรัฐบาลในระดับประเทศ  ภูมิภาค หรือท้องถิ่น  และองค์การที่ดำเนินการเพื่อผลประโยชน์เฉพาะอย่าง   รวมถึงร่างกฎหมาย  ตรากฎหมาย เปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกกฎหมาย กฎระเบียบและข้อบังคับสาธารณะต่างๆ และพิจารณาเลือกตั้งหรือถอดถอนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกรัฐสภา วุฒิสภา และสมาชิกของรัฐบาล

ทำหน้าที่เกี่ยวกับ
- กำกับดูแลหรือมีส่วนร่วมในหน่วยงานด้านกฎหมายและสภาบริหารของรัฐบาลในระดับ ประเทศ รัฐ ภูมิภาค หรือท้องถิ่น หรือสภานิติบัญญัติ
- กำหนด บัญญัติ และกำกับโยบายของรัฐบาลในระดับประเทศ รัฐ  ภูมิภาค หรือท้องถิ่น
- ร่างกฎหมาย ตรากฎหมาย เปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกกฎหมาย กฎระเบียบและข้อบังคับสาธารณะต่างๆ ภายใต้กรอบของกฎหมายหรือรัฐธรรมนูญ  
- สนับสนุนการทำงานของคณะผู้บริหารประเทศหรือคณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งอย่างเป็นทางการ
- ตรวจสอบเรื่องที่เกี่ยวข้องกับสาธารณชนและส่งเสริมสิทธิประโยชน์ตามรัฐธรรมนูญ
- ร่วมปฏิบัติหน้าที่และประชุมในท้องถิ่นเพื่อให้บริการแก่ชุมชน ทำความเข้าใจกับความคิดเห็นส่วนใหญ่ของประชาชน และจัดหาข้อมูลเพื่อใช้ในการวางแผนของรัฐบาล  
- เจรจาต่อรองกับผู้บัญญัติกฎหมายอื่นๆ และผู้แทนราษฎรของกลุ่มชนพิเศษเพื่อประนีประนอมผลประโยชน์ที่แตกต่างกันให้ลงรอยกัน และกำหนดเป็นนโยบายและข้อตกลง
- เป็นสมาชิกของรัฐบาล สั่งการและกำกับดูแลผู้บริหารระดับสูงและข้าราชการของหน่วยงานและตัวแทนภาครัฐบาลในการทำความเข้าใจและดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล  

ตัวอย่างอาชีพในรหัสอาชีพนี้ ได้แก่
- นายกรัฐมนตรี
- รัฐมนตรี
- รัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศ
- สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
- วุฒิสมาชิก
- ผู้ว่าราชการจังหวัด
- สมาชิกสภาเมือง
- นายกเทศมนตรี

การจัดจำแนกที่มีความหมายเหมือนกัน