เกี่ยวกับเรา | องค์ความรู้ | ถาม-ตอบ | ดาวน์โหลด | ข่าวสาร | แผนผังเว็บไซต์  ค้นหา    
โครงสร้างของการจัดประเภทอุตสาหกรรมตามกิจกรรมทางเศรษฐกิจทุกประเภทตามมาตรฐานสากล (ISIC Rev. 3.0 (ฉบับแปลภาษาไทย))

โครงสร้าง Classification คำอธิบาย ดูรายละเอียดรหัสจัดจำแนก
Skip Navigation Links.
ประเภท A     เกษตรกรรม การล่าสัตว์ และการป่าไม้
ประเภท B     การประมง
ประเภท C     การทำเหมืองแร่และเหมืองหิน
ประเภท D     การผลิต
ประเภท E     การไฟฟ้า ก๊าซ และการประปา
ประเภท F     การก่อสร้าง
ประเภท G     การขายส่ง การขายปลีก การซ่อมแซมยานยนต์ รถจักรยานยนต์ ของใช้ส่วนบุคคลและของใช้ในครัวเรือน
ประเภท H     โรงแรมและภัตตาคาร
ประเภท I     การขนส่ง สถานที่เก็บสินค้า และการคมนาคม
ประเภท J     การเป็นตัวกลางทางการเงิน
ประเภท K     กิจกรรมด้านอสังหาริมทรัพย์ การให้เช่าและกิจกรรมทางธุรกิจ
ประเภท L     การบริหารราชการและการป้องกันประเทศ รวมทั้งการประกันสังคมภาคบังคับ
ประเภท M     การศึกษา
ประเภท N     งานด้านสุขภาพและงานสังคมสงเคราะห์
ประเภท O     กิจกรรมด้านการบริการชุมชน สังคม และการบริการส่วนบุคคลอื่น ๆ
หมวด 90     กิจกรรมด้านการกำจัดสิ่งปฏิกูลและขยะ การสุขาภิบาล และกิจกรรมที่คล้ายกัน
หมวด 91     กิจกรรมขององค์กรสมาชิก ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น
หมวด 92     กิจกรรมนันทนาการ วัฒนธรรมและการกีฬา
หมู่ 921     กิจกรรมด้านภาพยนตร์ วิทยุ โทรทัศน์ และการบันเทิงอื่น ๆ
หมู่ย่อย 9211     การผลิตและการจำหน่ายภาพยนตร์และวีดิโอ
หมู่ย่อย 9212     การฉายภาพยนตร์
หมู่ย่อย 9213     กิจกรรมด้านวิทยุและโทรทัศน์
หมู่ย่อย 9214     กิจกรรมด้านศิลปการละคร ดนตรี และศิลปะอื่น ๆ
หมู่ย่อย 9219     กิจกรรมด้านความบันเทิงอื่น ๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น
หมู่ 922     กิจกรรมของสำนักข่าว
หมู่ 923     กิจกรรมห้องสมุด หอจดหมายเหตุ พิพิธภัณฑสถาน และกิจกรรมทางวัฒนธรรมอื่น ๆ
หมู่ 924     กิจกรรมการกีฬาและนันทนาการอื่น ๆ
หมวด 93     กิจกรรมด้านการบริการอื่น ๆ
ประเภท P     ลูกจ้างในครัวเรือนส่วนบุคคล
ประเภท Q     องค์การระหว่างประเทศและองค์การต่างประเทศอื่น ๆ และสมาชิก
พิมพ์หน้าเอกสาร

9211 : การผลิตและการจำหน่ายภาพยนตร์และวีดิโอ

คำอธิบาย:

ได้แก่:
- การสร้างภาพยนตร์ การผลิตภาพยนตร์ หรือการถ่ายทำละครหรือการแสดงอื่นๆ ไม่ว่าจะบันทึกลงบนแผ่นฟิล์มหรือเทปวีดิโอ    เพื่อที่จะนำไปฉายในโรงมหรสพ   โรงละคร หรือเพื่อการแพร่ภาพออกอากาศ โดยปกติเป็นการถ่ายทำในโรงถ่ายหรือห้องปฏิบัติการพิเศษเพื่อทำให้ภาพหรือภาพการ์ตูนที่บันทึกอยู่ในฟิล์ม     ปรากฏเป็นภาพเคลื่อนไหว     ภาพยนตร์ที่ผลิตอาจเป็นภาพยนตร์เรื่องยาว  ภาพยนตร์สารคดี  ภาพยนตร์สั้นๆ  ฯลฯ  เพื่อการบันเทิง  การโฆษณา  การศึกษา  การฝึกอบรมและข้อมูลข่าวสาร และภาพยนตร์เกี่ยวกับศาสนา  ภาพยนตร์การ์ตูน ฯลฯ   รวมทั้งกิจกรรมช่วยเสริมที่ได้รับค่าธรรมเนียมตอบแทนหรือโดยการทำสัญญาจ้าง เช่น การตรวจตัดต่อและลำดับภาพยนตร์ การตัดต่อฟิล์มภาพยนตร์หรือเทปบันทึกเสียง   การบันทึกเสียงลงในฟิล์มภาพยนตร์ ฯลฯ
- การจำหน่าย ได้แก่  การขายหรือการให้เช่าภาพยนตร์ หรือเทปวีดิโอให้แก่อุตสาหกรรมอื่น   ซึ่งไม่ใช่เป็นการจำหน่ายให้แก่สาธารณชนทั่วไป ก็จัดประเภทไว้ในหมู่ย่อยนี้ด้วย  รวมทั้งกิจกรรมที่เกี่ยวกับการจำหน่ายฟิล์มและเทปวีดิโอ   เช่น   การสั่งจอง   การจัดส่ง   การเก็บ  รักษาฟิล์มและเทป ฯลฯ

ยกเว้น:
- การทำสำเนาฟิล์ม เทปบันทึกเสียงและเทปวีดิโอจากต้นแบบ  ยกเว้น ฟิล์มภาพยนตร์มาตรฐาน ได้จัดประเภทไว้ในหมู่ย่อย 2230  (การทำสำเนาสื่อบันทึกข้อมูล)
- การขายปลีกเทป    ได้จัดประเภทไว้ในหมู่ย่อยที่เหมาะสมในหมู่  523  (การขายปลีกสินค้าใหม่อื่น ๆ ในร้านเฉพาะอย่างของสินค้านั้น ๆ)  หรือหมู่ 525 (การขายปลีกสินค้าโดยไม่มีร้าน)
- การให้เช่าเทปแก่สาธารณชนทั่วไปและการให้เช่าฉากและเครื่องแต่งกาย  ได้จัดประเภทไว้ในหมู่ย่อย  7130   (การให้เช่าของใช้ส่วนบุคคลและของใช้ในครัวเรือน   ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น)
- การดำเนินการเกี่ยวกับฟิล์ม นอกเหนือจากอุตสาหกรรมภาพยนตร์   ได้จัดประเภทไว้ในหมู่ย่อย 7494  (กิจกรรมการถ่ายภาพ)
- กิจกรรมการเป็นตัวแทนการผลิตหรือการจำหน่ายภาพยนตร์และวีดิโอ   ได้จัดประเภทไว้ในหมู่ย่อย 7499  (กิจกรรมธุรกิจอื่น ๆ  ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น)
- การผลิตฟิล์มหรือเทปรายการโทรทัศน์  ซึ่งโดยปกติผลิตในห้องส่งโทรทัศน์    ได้จัดประเภทไว้ในหมู่ย่อย 9213  (กิจกรรมด้านวิทยุและโทรทัศน์)
- กิจกรรมในรูปธุรกิจของผู้แสดงภาพยนตร์/ละคร   นักเขียนการ์ตูน   ผู้อำนวยการสร้างภาพยนตร์/ละคร  ที่ปรึกษาและผู้เชี่ยวชาญในการสร้างภาพยนตร์/ละคร  ฯลฯ   ได้จัดประเภทไว้ในหมู่ย่อย 9214 (กิจกรรมด้านศิลปการละคร ดนตรี และศิลปะอื่นๆ)

การจัดจำแนกที่มีความหมายเหมือนกัน