เกี่ยวกับเรา | องค์ความรู้ | ถาม-ตอบ | ดาวน์โหลด | ข่าวสาร | แผนผังเว็บไซต์  ค้นหา    
โครงสร้างของการจัดประเภทอุตสาหกรรมตามกิจกรรมทางเศรษฐกิจทุกประเภทตามมาตรฐานสากล (ISIC Rev. 3.0 (ฉบับแปลภาษาไทย))

โครงสร้าง Classification คำอธิบาย ดูรายละเอียดรหัสจัดจำแนก
Skip Navigation Links.
ประเภท A     เกษตรกรรม การล่าสัตว์ และการป่าไม้
ประเภท B     การประมง
ประเภท C     การทำเหมืองแร่และเหมืองหิน
ประเภท D     การผลิต
ประเภท E     การไฟฟ้า ก๊าซ และการประปา
ประเภท F     การก่อสร้าง
ประเภท G     การขายส่ง การขายปลีก การซ่อมแซมยานยนต์ รถจักรยานยนต์ ของใช้ส่วนบุคคลและของใช้ในครัวเรือน
ประเภท H     โรงแรมและภัตตาคาร
ประเภท I     การขนส่ง สถานที่เก็บสินค้า และการคมนาคม
ประเภท J     การเป็นตัวกลางทางการเงิน
ประเภท K     กิจกรรมด้านอสังหาริมทรัพย์ การให้เช่าและกิจกรรมทางธุรกิจ
ประเภท L     การบริหารราชการและการป้องกันประเทศ รวมทั้งการประกันสังคมภาคบังคับ
ประเภท M     การศึกษา
ประเภท N     งานด้านสุขภาพและงานสังคมสงเคราะห์
ประเภท O     กิจกรรมด้านการบริการชุมชน สังคม และการบริการส่วนบุคคลอื่น ๆ
หมวด 90     กิจกรรมด้านการกำจัดสิ่งปฏิกูลและขยะ การสุขาภิบาล และกิจกรรมที่คล้ายกัน
หมวด 91     กิจกรรมขององค์กรสมาชิก ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น
หมู่ 911     กิจกรรมขององค์กรทางธุรกิจ องค์กรนายจ้าง และองค์กรทางวิชาชีพ
หมู่ 912     กิจกรรมของสหภาพแรงงาน
หมู่ 919     กิจกรรมขององค์กรสมาชิกอื่น ๆ
หมู่ย่อย 9191     กิจกรรมขององค์กรทางศาสนา
หมู่ย่อย 9192     กิจกรรมขององค์กรทางการเมือง
หมู่ย่อย 9199     กิจกรรมขององค์กรสมาชิกอื่น ๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น
หมวด 92     กิจกรรมนันทนาการ วัฒนธรรมและการกีฬา
หมวด 93     กิจกรรมด้านการบริการอื่น ๆ
ประเภท P     ลูกจ้างในครัวเรือนส่วนบุคคล
ประเภท Q     องค์การระหว่างประเทศและองค์การต่างประเทศอื่น ๆ และสมาชิก
พิมพ์หน้าเอกสาร

9199 : กิจกรรมขององค์กรสมาชิกอื่น ๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น

คำอธิบาย:

ได้แก่:
- กิจกรรมต่างๆ  เช่น  การส่งเสริมเป้าหมายของรัฐ  โดยวิธีให้การศึกษา  การชักชวนทางการเมือง   การระดมเงินทุน  ฯลฯ   การสนับสนุนสิ่งอำนวยความสะดวกในชุมชนและทางการศึกษา  การคุ้มครองและการยกฐานะกลุ่มพิเศษ  เช่น  กลุ่มชนชาติต่างๆ  และชนกลุ่มน้อย  สมาคมที่มีจุดมุ่งหมายเพื่อสร้างสัมพันธภาพทางสังคม  เช่น  สโมสรโรตารีสมาคมคนหนุ่มสาวชาวคริสต์หรือชาวอิสราเอล   ยุวพุทธิกสมาคม   สมาคมผู้รักชาติ   รวมทั้งสมาคมทหารผ่านศึก   ยุวสมาคม  เช่น  ลูกเสือ  เนตรนารี  สมาคมนักเรียน   สโมสรและองค์กรภราดรภาพ  ฯลฯ   สมาคมเพื่อสืบสานกิจกรรมด้านวัฒนธรรมหรือนันทนาการ  หรืองานอดิเรก (นอกจากกีฬาและเกม)  เช่น  สโมสรกวีนิพนธ์  วรรณคดีและหนังสือ  ประวัติศาสตร์  การทำสวน  ภาพยนตร์และภาพถ่าย  ดนตรีและศิลปะ  สโมสรช่างฝีมือและการสะสมแสตมป์  และอื่นๆ อีกมากมาย

ยกเว้น:
- กิจกรรมของสมาคมด้านวิชาการและวิชาชีพ    ได้จัดประเภทไว้ในหมู่ย่อย   9112     (กิจกรรมขององค์กรทางวิชาชีพ

การจัดจำแนกที่มีความหมายเหมือนกัน