เกี่ยวกับเรา | องค์ความรู้ | ถาม-ตอบ | ดาวน์โหลด | ข่าวสาร | แผนผังเว็บไซต์  ค้นหา    
โครงสร้างของการจัดประเภทอุตสาหกรรมตามกิจกรรมทางเศรษฐกิจทุกประเภทตามมาตรฐานสากล (ISIC Rev. 3.0 (ฉบับแปลภาษาไทย))

โครงสร้าง Classification คำอธิบาย ดูรายละเอียดรหัสจัดจำแนก
Skip Navigation Links.
ประเภท A     เกษตรกรรม การล่าสัตว์ และการป่าไม้
ประเภท B     การประมง
ประเภท C     การทำเหมืองแร่และเหมืองหิน
ประเภท D     การผลิต
ประเภท E     การไฟฟ้า ก๊าซ และการประปา
ประเภท F     การก่อสร้าง
ประเภท G     การขายส่ง การขายปลีก การซ่อมแซมยานยนต์ รถจักรยานยนต์ ของใช้ส่วนบุคคลและของใช้ในครัวเรือน
ประเภท H     โรงแรมและภัตตาคาร
ประเภท I     การขนส่ง สถานที่เก็บสินค้า และการคมนาคม
ประเภท J     การเป็นตัวกลางทางการเงิน
ประเภท K     กิจกรรมด้านอสังหาริมทรัพย์ การให้เช่าและกิจกรรมทางธุรกิจ
ประเภท L     การบริหารราชการและการป้องกันประเทศ รวมทั้งการประกันสังคมภาคบังคับ
ประเภท M     การศึกษา
ประเภท N     งานด้านสุขภาพและงานสังคมสงเคราะห์
ประเภท O     กิจกรรมด้านการบริการชุมชน สังคม และการบริการส่วนบุคคลอื่น ๆ
หมวด 90     กิจกรรมด้านการกำจัดสิ่งปฏิกูลและขยะ การสุขาภิบาล และกิจกรรมที่คล้ายกัน
หมวด 91     กิจกรรมขององค์กรสมาชิก ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น
หมู่ 911     กิจกรรมขององค์กรทางธุรกิจ องค์กรนายจ้าง และองค์กรทางวิชาชีพ
หมู่ 912     กิจกรรมของสหภาพแรงงาน
หมู่ 919     กิจกรรมขององค์กรสมาชิกอื่น ๆ
หมู่ย่อย 9191     กิจกรรมขององค์กรทางศาสนา
หมู่ย่อย 9192     กิจกรรมขององค์กรทางการเมือง
หมู่ย่อย 9199     กิจกรรมขององค์กรสมาชิกอื่น ๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น
หมวด 92     กิจกรรมนันทนาการ วัฒนธรรมและการกีฬา
หมวด 93     กิจกรรมด้านการบริการอื่น ๆ
ประเภท P     ลูกจ้างในครัวเรือนส่วนบุคคล
ประเภท Q     องค์การระหว่างประเทศและองค์การต่างประเทศอื่น ๆ และสมาชิก
พิมพ์หน้าเอกสาร

9191 : กิจกรรมขององค์กรทางศาสนา

คำอธิบาย:

ได้แก่:
- กิจกรรมขององค์กรทางศาสนาหรือของบุคคล  ซึ่งให้บริการโดยตรงแก่ผู้ประกอบ  ศาสนกิจในโบสถ์  สุเหร่า  วัด  โบสถ์ศาสนายิว  หรือสถานที่อื่น ๆ

รวมถึง:
- กิจกรรมของสำนักสงฆ์  สำนักชี  และองค์กรที่คล้ายกัน และกิจกรรมที่เกี่ยวกับความสันโดษในทางศาสนา

ยกเว้น:
- การพิมพ์โฆษณาหนังสือพิมพ์  วารสาร ฯลฯ  โดยองค์กรทางศาสนา  ได้จัดประเภทไว้ในหมู่ย่อยที่เหมาะสมในหมู่  221  (การพิมพ์โฆษณา)
- การศึกษาที่จัดให้โดยองค์กรทางศาสนา   ได้จัดประเภทไว้ในประเภทที่เหมาะสมในหมวด 80  (การศึกษา)
- กิจกรรมด้านสุขภาพโดยองค์กรทางศาสนา  ได้จัดประเภทไว้ในหมู่  851 (กิจกรรมด้านสุขภาพคน)
- กิจกรรมทางสังคมโดยองค์กรทางศาสนา   ได้จัดประเภทไว้ในหมู่  853 (กิจกรรมด้านงานสังคมสงเคราะห์)
- กิจกรรมเกี่ยวกับโหราศาสตร์และไสยศาสตร์    ได้จัดประเภทไว้ในหมู่ย่อย  9309 (กิจกรรมด้านการบริการอื่นๆ  ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น)

การจัดจำแนกที่มีความหมายเหมือนกัน