เกี่ยวกับเรา | องค์ความรู้ | ถาม-ตอบ | ดาวน์โหลด | ข่าวสาร | แผนผังเว็บไซต์  ค้นหา    
โครงสร้างของการจัดประเภทอุตสาหกรรมตามกิจกรรมทางเศรษฐกิจทุกประเภทตามมาตรฐานสากล (ISIC Rev. 3.0 (ฉบับแปลภาษาไทย))

โครงสร้าง Classification คำอธิบาย ดูรายละเอียดรหัสจัดจำแนก
Skip Navigation Links.
ประเภท A     เกษตรกรรม การล่าสัตว์ และการป่าไม้
ประเภท B     การประมง
ประเภท C     การทำเหมืองแร่และเหมืองหิน
ประเภท D     การผลิต
ประเภท E     การไฟฟ้า ก๊าซ และการประปา
ประเภท F     การก่อสร้าง
ประเภท G     การขายส่ง การขายปลีก การซ่อมแซมยานยนต์ รถจักรยานยนต์ ของใช้ส่วนบุคคลและของใช้ในครัวเรือน
ประเภท H     โรงแรมและภัตตาคาร
ประเภท I     การขนส่ง สถานที่เก็บสินค้า และการคมนาคม
ประเภท J     การเป็นตัวกลางทางการเงิน
ประเภท K     กิจกรรมด้านอสังหาริมทรัพย์ การให้เช่าและกิจกรรมทางธุรกิจ
ประเภท L     การบริหารราชการและการป้องกันประเทศ รวมทั้งการประกันสังคมภาคบังคับ
ประเภท M     การศึกษา
ประเภท N     งานด้านสุขภาพและงานสังคมสงเคราะห์
ประเภท O     กิจกรรมด้านการบริการชุมชน สังคม และการบริการส่วนบุคคลอื่น ๆ
หมวด 90     กิจกรรมด้านการกำจัดสิ่งปฏิกูลและขยะ การสุขาภิบาล และกิจกรรมที่คล้ายกัน
หมวด 91     กิจกรรมขององค์กรสมาชิก ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น
หมู่ 911     กิจกรรมขององค์กรทางธุรกิจ องค์กรนายจ้าง และองค์กรทางวิชาชีพ
หมู่ 912     กิจกรรมของสหภาพแรงงาน
หมู่ย่อย 9120     กิจกรรมของสหภาพแรงงาน
หมู่ 919     กิจกรรมขององค์กรสมาชิกอื่น ๆ
หมวด 92     กิจกรรมนันทนาการ วัฒนธรรมและการกีฬา
หมวด 93     กิจกรรมด้านการบริการอื่น ๆ
ประเภท P     ลูกจ้างในครัวเรือนส่วนบุคคล
ประเภท Q     องค์การระหว่างประเทศและองค์การต่างประเทศอื่น ๆ และสมาชิก
พิมพ์หน้าเอกสาร

9120 : กิจกรรมของสหภาพแรงงาน

คำอธิบาย:

ได้แก่:
- กิจกรรมของสมาคม  ซึ่งสมาชิกส่วนใหญ่เป็นลูกจ้างที่สนใจในการเป็นตัวแทนของ การแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพการทำงาน  และร่วมกันแสดงบทบาทผ่านทางองค์กร

รวมถึง:
- กิจกรรมของสหภาพของคนทำงานด้านวิชาชีพ  ด้านเทคนิค  ด้านการเพาะเลี้ยงและฟาร์ม   และลูกจ้างของรัฐบาล   และกิจกรรมของสหภาพโรงงานเดียว   สหภาพที่ประกอบด้วยสาขาในเครือ    และองค์กรแรงงานที่ประกอบด้วยสหภาพหลายแห่งในกลุ่มเดียวกัน  ที่อยู่บนพื้นฐานของการค้า  ภูมิภาค  โครงสร้างขององค์กร  หรือเกณฑ์อื่น ๆ

ยกเว้น:
- การพิมพ์โฆษณาหนังสือพิมพ์  วารสาร ฯลฯ   โดยองค์กรของสหภาพแรงงาน  ได้จัดประเภทไว้ในหมู่ย่อยที่เหมาะสมในหมู่  221  (การพิมพ์โฆษณา)
- การศึกษาที่จัดให้โดยองค์กรของสหภาพแรงงาน    ได้จัดประเภทไว้ในประเภทที่เหมาะสมในหมวด 80  (การศึกษา)

การจัดจำแนกที่มีความหมายเหมือนกัน