เกี่ยวกับเรา | องค์ความรู้ | ถาม-ตอบ | ดาวน์โหลด | ข่าวสาร | แผนผังเว็บไซต์  ค้นหา    
โครงสร้างของการจัดประเภทอุตสาหกรรมตามกิจกรรมทางเศรษฐกิจทุกประเภทตามมาตรฐานสากล (ISIC Rev. 3.0 (ฉบับแปลภาษาไทย))

โครงสร้าง Classification คำอธิบาย ดูรายละเอียดรหัสจัดจำแนก
Skip Navigation Links.
ประเภท A     เกษตรกรรม การล่าสัตว์ และการป่าไม้
ประเภท B     การประมง
ประเภท C     การทำเหมืองแร่และเหมืองหิน
ประเภท D     การผลิต
ประเภท E     การไฟฟ้า ก๊าซ และการประปา
ประเภท F     การก่อสร้าง
ประเภท G     การขายส่ง การขายปลีก การซ่อมแซมยานยนต์ รถจักรยานยนต์ ของใช้ส่วนบุคคลและของใช้ในครัวเรือน
ประเภท H     โรงแรมและภัตตาคาร
ประเภท I     การขนส่ง สถานที่เก็บสินค้า และการคมนาคม
ประเภท J     การเป็นตัวกลางทางการเงิน
ประเภท K     กิจกรรมด้านอสังหาริมทรัพย์ การให้เช่าและกิจกรรมทางธุรกิจ
ประเภท L     การบริหารราชการและการป้องกันประเทศ รวมทั้งการประกันสังคมภาคบังคับ
ประเภท M     การศึกษา
ประเภท N     งานด้านสุขภาพและงานสังคมสงเคราะห์
ประเภท O     กิจกรรมด้านการบริการชุมชน สังคม และการบริการส่วนบุคคลอื่น ๆ
หมวด 90     กิจกรรมด้านการกำจัดสิ่งปฏิกูลและขยะ การสุขาภิบาล และกิจกรรมที่คล้ายกัน
หมวด 91     กิจกรรมขององค์กรสมาชิก ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น
หมู่ 911     กิจกรรมขององค์กรทางธุรกิจ องค์กรนายจ้าง และองค์กรทางวิชาชีพ
หมู่ย่อย 9111     กิจกรรมขององค์กรทางธุรกิจและองค์กรนายจ้าง
หมู่ย่อย 9112     กิจกรรมขององค์กรทางวิชาชีพ
หมู่ 912     กิจกรรมของสหภาพแรงงาน
หมู่ 919     กิจกรรมขององค์กรสมาชิกอื่น ๆ
หมวด 92     กิจกรรมนันทนาการ วัฒนธรรมและการกีฬา
หมวด 93     กิจกรรมด้านการบริการอื่น ๆ
ประเภท P     ลูกจ้างในครัวเรือนส่วนบุคคล
ประเภท Q     องค์การระหว่างประเทศและองค์การต่างประเทศอื่น ๆ และสมาชิก
พิมพ์หน้าเอกสาร

9111 : กิจกรรมขององค์กรทางธุรกิจและองค์กรนายจ้าง

คำอธิบาย:

ได้แก่:
- กิจกรรมขององค์กร  ซึ่งสมาชิกมีความสนใจร่วมกันในการพัฒนาและความเจริญรุ่งเรืองในประเภทธุรกิจหรือการค้า  รวมทั้งการทำฟาร์ม  หรือความเจริญเติบโตและภาวะทางเศรษฐกิจของพื้นที่เฉพาะ   โดยไม่คำนึงถึงประเภทธุรกิจ
- การบริการหลักเป็นการให้บริการเกี่ยวกับการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร  การเป็นตัวแทนเจรจากับรัฐบาล  การประชาสัมพันธ์   และการเจรจาด้านแรงงาน
- กิจกรรมของหอการค้า   สหภาพ   และองค์กรที่คล้ายกัน

รวมถึง:
- กิจกรรมการรวมกลุ่มของสมาคม  ซึ่งสมาชิกอยู่ในประเภทธุรกิจเดียวกัน และการรวมกลุ่มของสมาคมท้องถิ่น  ซึ่งมีผลต่อการขยายพื้นที่ที่ครอบคลุม

ยกเว้น:
- การพิมพ์โฆษณาหนังสือพิมพ์  วารสาร ฯลฯ   โดยองค์กรทางธุรกิจและองค์กรนายจ้าง   ได้จัดประเภทไว้ในหมู่ย่อยที่เหมาะสมในหมู่  221  (การพิมพ์โฆษณา)
- การเจรจาด้านแรงงาน  โดยได้รับค่าธรรมเนียมตอบแทนหรือโดยการทำสัญญาจ้าง    ได้จัดประเภทไว้ในหมู่ย่อย  7414  (กิจกรรมการให้คำปรึกษาทางธุรกิจและการจัดการ)

การจัดจำแนกที่มีความหมายเหมือนกัน