เกี่ยวกับเรา | องค์ความรู้ | ถาม-ตอบ | ดาวน์โหลด | ข่าวสาร | แผนผังเว็บไซต์  ค้นหา    
โครงสร้างของการจัดประเภทอุตสาหกรรมตามกิจกรรมทางเศรษฐกิจทุกประเภทตามมาตรฐานสากล (ISIC Rev. 3.0 (ฉบับแปลภาษาไทย))

โครงสร้าง Classification คำอธิบาย ดูรายละเอียดรหัสจัดจำแนก
Skip Navigation Links.
ประเภท A     เกษตรกรรม การล่าสัตว์ และการป่าไม้
ประเภท B     การประมง
ประเภท C     การทำเหมืองแร่และเหมืองหิน
ประเภท D     การผลิต
ประเภท E     การไฟฟ้า ก๊าซ และการประปา
ประเภท F     การก่อสร้าง
ประเภท G     การขายส่ง การขายปลีก การซ่อมแซมยานยนต์ รถจักรยานยนต์ ของใช้ส่วนบุคคลและของใช้ในครัวเรือน
ประเภท H     โรงแรมและภัตตาคาร
ประเภท I     การขนส่ง สถานที่เก็บสินค้า และการคมนาคม
ประเภท J     การเป็นตัวกลางทางการเงิน
ประเภท K     กิจกรรมด้านอสังหาริมทรัพย์ การให้เช่าและกิจกรรมทางธุรกิจ
ประเภท L     การบริหารราชการและการป้องกันประเทศ รวมทั้งการประกันสังคมภาคบังคับ
ประเภท M     การศึกษา
ประเภท N     งานด้านสุขภาพและงานสังคมสงเคราะห์
ประเภท O     กิจกรรมด้านการบริการชุมชน สังคม และการบริการส่วนบุคคลอื่น ๆ
หมวด 90     กิจกรรมด้านการกำจัดสิ่งปฏิกูลและขยะ การสุขาภิบาล และกิจกรรมที่คล้ายกัน
หมู่ 900     กิจกรรมด้านการกำจัดสิ่งปฏิกูลและขยะ การสุขาภิบาล และกิจกรรมที่คล้ายกัน
หมู่ย่อย 9000     กิจกรรมด้านการกำจัดสิ่งปฏิกูลและขยะ การสุขาภิบาล และกิจกรรมที่คล้ายกัน
หมวด 91     กิจกรรมขององค์กรสมาชิก ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น
หมวด 92     กิจกรรมนันทนาการ วัฒนธรรมและการกีฬา
หมวด 93     กิจกรรมด้านการบริการอื่น ๆ
ประเภท P     ลูกจ้างในครัวเรือนส่วนบุคคล
ประเภท Q     องค์การระหว่างประเทศและองค์การต่างประเทศอื่น ๆ และสมาชิก
พิมพ์หน้าเอกสาร

9000 : กิจกรรมด้านการกำจัดสิ่งปฏิกูลและขยะ การสุขาภิบาล และกิจกรรมที่คล้ายกัน

คำอธิบาย:

ได้แก่:
- การเก็บขยะ  ของเสีย  และสิ่งปฏิกูล  ทั้งจากครัวเรือนหรือจากสถานประกอบการอุตสาหกรรมหรือพาณิชยกรรม  การขนส่งและการกำจัดสิ่งเหล่านี้  โดยการเผาให้เป็นเถ้าถ่านหรือโดยวิธีอื่นๆ  และการขนถ่ายสิ่งปฏิกูลของคนโดยผ่านทางท่อระบายน้ำ   ท่อระบายของเสีย  หรือโดยวิธีอื่นๆ  และการดูแลหรือการกำจัดสิ่งเหล่านี้
- การลดปริมาณสิ่งปฏิกูล  การเก็บขี้เถ้า  การเก็บขยะในถังขยะจากที่สาธารณะ  การขนถ่ายขยะจากการก่อสร้างอาคาร  การกำจัดขยะบนบกหรือในน้ำ  การฝังและการไถกลบขยะ  และการปล่อยของเสียออกทางท่อระบาย  การปล่อยทิ้งและการทำความสะอาดที่รองรับของเสียและถังส้วมซึม  การให้บริการสารเคมีสำหรับห้องน้ำ  การละลายการร่อนและการกรอง  การตกตะกอน  การตกตะกอนทางเคมี  การกระตุ้นให้เกิดตะกอนน้ำมัน  และกระบวนการอื่นๆสำหรับการกำจัดสิ่งปฏิกูล   และการบำรุงรักษาท่อระบายของเสียและท่อระบายน้ำ

รวมถึง:
- การกวาดและการล้างถนน  ทางเดิน  ที่จอดรถ  ฯลฯ

ยกเว้น:
- การเก็บน้ำ การทำน้ำให้บริสุทธิ์ และการจ่ายน้ำ ได้จัดประเภทไว้ในหมู่ย่อย  4100
- การควบคุมศัตรูพืชและโรคระบาดทางการเกษตร  ได้จัดประเภทไว้ในหมู่ย่อย  0140 (กิจกรรมด้านการบริการทางการเกษตรและบริการสัตวบาล   ยกเว้นกิจกรรมบริการรักษาสัตว์)
- การนำเศษและของที่ใช้ไม่ได้มาผลิตเป็นวัตถุดิบใหม่  ได้จัดประเภทไว้ในหมู่ย่อยที่เหมาะสมในหมวด  37   (การนำผลิตภัณฑ์เก่ามาผลิตเป็นวัตถุดิบใหม่)
- การก่อสร้างและซ่อมแซมระบบท่อน้ำทิ้ง  ได้จัดประเภทไว้ในหมู่ย่อย  4520  (การก่อสร้างอาคาร  รวมทั้งงานวิศวกรรมโยธา)
- กิจกรรมการฆ่าเชื้อและการทำลายเชื้อในอาคาร  ได้จัดประเภทไว้ในหมู่ย่อย  7493  (กิจกรรมการทำความสะอาดอาคาร)

การจัดจำแนกที่มีความหมายเหมือนกัน